Röy­tän sata­ma käyt­töön jo heinäkuussa

Röytän sataman uusia laitureita on rakennettu talven aikana. Kuva: Metsähallitus

Ran­ta­poh­ja

Iin Röy­tän sata­man raken­nus­työt ovat eden­neet aika­tau­lus­sa. Uudet lai­tu­rit kul­je­te­taan maan­teit­se Mar­tin­nie­meen täl­lä viikolla.

Sata­man on tavoit­tee­na olla käy­tös­sä kesäl­lä, vaik­ka työt oli­si­vat­kin kes­ken vie­lä kiin­teän lai­tu­rin osal­ta. Sata­man käy­tös­tä on kui­ten­kin sovit­ta­va ura­koit­si­jan kans­sa, kos­ka koko sata­ma-alla­sa­lue on varat­tu työmaa-alueeksi.

Ensin aloi­tet­tu urak­ka, uuden aal­lon­mur­ta­jan ja reu­na­lai­tu­rin raken­ta­mi­nen, on outo­kum­pu­lai­sen RAPins­to Oy:n vas­tuul­la. Ura­koit­si­ja on toi­mit­ta­nut pai­koil­leen ja asen­ta­nut yhteen­sä 256 reunaponttia.
– Täyt­tö­mas­sat on myös kul­je­tet­tu saa­reen. Työt jat­ku­vat veto­tan­ko­jen asen­nuk­sil­la ja maan­siir­to­töil­lä kesä­kuun alus­sa, kent­tä­pääl­lik­kö Jou­ni Koso­nen Met­sä­hal­li­tuk­sen Luon­to­pal­ve­luis­ta kertoo.

Tavoit­tee­na on, että työt saa­daan pää­tök­seen kesä­kuun lop­puun men­nes­sä, jol­loin sata­ma oli­si käy­tös­sä hei­nä­kuun alus­ta. Ura­koit­si­jal­la on aikaa sopi­muk­sen mukaan mar­ras­kuun lop­puun, mut­ta edel­lä mai­nit­tuun aika­tau­luun pyritään.

Toi­sen ura­kan toteut­taa Samu­li Poh­ja­nen Ky. Ura­koit­si­ja on par­hail­laan vii­meis­te­le­mäs­sä uusien lai­tu­rei­den puu­osia Tor­nios­sa. Uudet lai­tu­rit ovat pituu­del­taan 42 met­riä ja 60 met­riä, kuten van­hat­kin laiturit.

Lai­tu­rit siir­re­tään maan­tie­kul­je­tuk­se­na täl­lä vii­kol­la Hau­ki­pu­taan Mar­tin­nie­meen, jos­ta ne las­ke­taan vesil­le ja hina­taan Röyt­tään jäi­den lähdettyä.

Ura­kan tulee olla val­mis juhan­nuk­seen men­nes­sä, joten tämän­kin ura­kan osal­ta sata­ma on käyt­töö­no­tet­ta­vis­sa hei­nä­kuun alusta.
– Iin Röy­tän toi­mi­joi­den kans­sa pitää tar­kis­taa uusien lai­tu­rei­den sijain­ti ennen asen­nus­ta, kos­ka ne asen­ne­taan hie­man eri paik­kaan kuin enti­set lai­tu­rit, Koso­nen sanoo.

Vii­me vii­kon­lop­pu­na Oulun Joh­teen­poo­kis­sa jär­jes­tet­tiin venei­li­jöi­den kevät­ta­pah­tu­ma, jos­sa uuti­set sata­man ura­kan ete­ne­mi­ses­tä otet­tiin tyy­ty­väi­si­nä vas­taan. Röy­tän saa­ri on suo­sit­tu vir­kis­tys­koh­de, ja venei­ly­seu­roil­la on saa­res­sa omat tukikohtansa.