Pos­ken­pu­nais­ta ja kul­lan­kel­tais­ta Nätteporissa

Sari Niirasen (vas.) ja Pirkko Karjalaisen näyttely on esillä Nätteporissa 16.10. saakka.

Tui­ja Järvelä-Uusitalo

Iin Nät­te­po­ris­sa on esil­lä iiläi­sen Sari Nii­ra­sen ja oulu­lai­sen Pirk­ko Kar­ja­lai­sen näyt­te­ly. Molem­mat opis­ke­le­vat tois­ta vuot­ta aikuis­opis­ke­li­joi­na OSAO:n Kau­ko­vai­nion tek­nii­kan yksi­kös­sä Piki­saa­ren osaa­mis­pal­ve­luis­sa teks­tii­lia­lan artesaaneiksi.

Sari Nii­ra­nen on työs­ken­nel­lyt 20 vuot­ta ilmoi­tus­kon­sult­ti­na pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­jas­sa. Pirk­ko Kar­ja­lai­nen on toi­mi­nut 30 vuot­ta luo­kan­opet­ta­ja­na ja laa­ja-alai­se­na eri­tyi­so­pet­ta­ja­na. Molem­mat ovat har­ras­ta­neet käsi­töi­tä ja tai­tei­ta työn­sä ohel­la. Sysäyk­sen aikuis­opis­ke­luun antoi pit­kä työ­ura ja elä­män rajallisuus.

Vaik­ka Nii­ra­sen ja Kar­ja­lai­sen työt ovat eri­lai­sia, on niis­tä muo­tou­tu­nut hyvä koko­nai­suus, jos­sa Nät­te­po­rin näyt­te­ly­ti­la on otet­tu har­vi­nai­sen hyvin haltuun.

Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta tänään.