Pää­siäis­vael­luk­sel­la pää­siäi­sen tapah­tu­mat tutuksi

Pääsiäisvaelluksella käydään eri pisteissä kuulemassa pääsiäisen tapahtumista. Vaelluksen lopuksi oli luvassa suklainen yllätys.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo, Ii

Iin seu­ra­kun­ta jär­jes­ti jo perin­tei­sen pää­siäis­vael­luk­sen tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na. Tiis­tai­päi­vän per­he- ja päi­vä­ker­ho­lais­ten ja per­hei­den pää­siäis­vael­lus koko­si kym­me­niä lap­sia ja van­hem­pia Iin seurakuntatalolle.

Lap­set ja hei­dän van­hem­pan­sa otti vas­taan Pie­ta­rik­si pukeu­tu­nut kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen, joka läh­ti joh­dat­ta­maan väkeä vael­lus­kier­rok­sel­le. Seu­ra­kun­ta­ta­lon eri puo­lil­la ole­vis­sa pis­teis­sä ope­tus­lap­set ker­toi­vat pää­siäi­sen tapahtumista.

Pia Heik­ki­lä tuli vael­luk­sel­le las­ten­sa Pih­lan, Joo­sen ja Soi­lan sekä lap­sen­lap­sen­sa Niklak­sen kanssa.

– Olem­me käy­neet tääl­lä aiem­pi­na­kin vuo­si­na. On muka­va, kun lap­sil­le jär­jes­te­tään täl­lais­ta. Lap­sil­le sel­vi­ää vael­luk­sen eri pis­teis­tä pää­siäi­sen tapah­tu­mia, Pia Heik­ki­lä kertoo.

Eska­ri­lai­nen Pih­la Heik­ki­lä seu­ra­si kiin­nos­tu­nee­na vael­lus­ta. Muu­toin­kin hän on val­mis­tau­tu­nut pää­siäi­seen perin­tei­sin tavoin.

– Olen askar­rel­lut ikku­naan lai­tet­ta­van pää­siäis­mu­nan, maa­lan­nut munia ja teh­nyt vitsoja.

Pih­la kävi pal­musun­nun­tai­na myös vir­po­mas­sa naa­pu­reis­sa iso­vel­jen­sä kans­sa ja sai vir­po­mis­pal­kak­si koril­li­sen karkkeja.

Iin seu­ra­kun­nan per­he­työn­te­ki­jä Irme­li Hie­ta­pel­to ker­too, että pää­siäis­vael­lus syn­tyy seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den ja muu­ta­man vapaa­eh­toi­sen voimin.

Pää­siäis­vael­luk­sel­la kävi tiis­tai­na esi­kou­lu­lai­sia ja päi­vä­ko­ti­ryh­miä. Eilen illal­la oli kak­si kai­kil­le avoin­ta yleisövuoroa.