Oijär­vel­lä kadon­neen 70-vuo­ti­aan lin­tu­har­ras­ta­jan etsin­nöis­sä ei tulok­sia – Polii­si pyy­tää ilmoit­ta­maan mah­dol­li­sis­ta havainnoista

Iin Oijär­vel­lä kadon­neen 70-vuo­ti­aan lin­tu­har­ras­ta­jan etsin­nät eivät ole tuot­ta­neet tulos­ta. Kadok­sis­sa ole­va mies oli läh­te­nyt lau­an­tai­na 22. hei­nä­kuu­ta puo­len­päi­vän aikaan ren­gas­ta­maan lin­tu­ja ja jät­tä­nyt auton­sa Iin Honkakoskelle.

Vii­mei­set jäl­jet etsi­tys­tä mie­hes­tä on löy­ty­nyt Rak­ka­lam­min­suol­ta muut­to­hau­kan pesäl­tä. Polii­si jat­kaa aktii­vis­ta etsin­tää aina­kin tors­tain ajan, jon­ka jäl­keen etsin­tää jat­ke­taan muil­la kei­noil­la. Polii­sin aiem­man ker­to­man mukaan kadok­sis­sa ole­va lin­tu­har­ras­ta­ja on hyvä­kun­toi­nen mies ja tot­tu­nut liik­ku­maan luonnossa.

Polii­si ker­too jat­ka­neen­sa etsin­tö­jä yhdes­sä Raja­var­tio­lai­tok­sen, puo­lus­tus­voi­mien, Vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun, poro­mies­ten sekä mui­den taho­jen kans­sa. Jal­ka­mies­ten ja koi­rien lisäk­si etsin­nöis­sä on käy­tet­ty apu­na len­to­pe­las­tus­seu­ran len­to­ko­net­ta, Raja­var­tio­lai­tok­sen heli­kop­te­ria sekä Vape­pan riip­pu­len­tä­jiä. Vie­lä kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä Oulun polii­si ker­toi jou­tu­neen­sa kiel­täy­ty­mään Vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun avus­ta kadon­neen 70-vuo­ti­aan mie­hen etsin­nöis­sä vedo­ten alu­een han­ka­la­kul­kui­seen ja soi­seen maastoon.

Polii­si pyy­tää ilmoit­ta­maan mah­dol­li­set havain­not mie­hes­tä polii­sin vih­je­pu­he­li­meen puh. 0295 416 194.