Oijär­vel­lä kadon­neen 70-vuo­ti­aan lin­tu­har­ras­ta­jan etsin­nöis­sä ei tulok­sia – Polii­si pyy­tää ilmoit­ta­maan mah­dol­li­sis­ta havain­nois­ta

Iin Oijär­vel­lä kadon­neen 70-vuo­ti­aan lin­tu­har­ras­ta­jan etsin­nät eivät ole tuot­ta­neet tulos­ta. Kadok­sis­sa ole­va mies oli läh­te­nyt lau­an­tai­na 22. hei­nä­kuu­ta puo­len­päi­vän aikaan ren­gas­ta­maan lin­tu­ja ja jät­tä­nyt auton­sa Iin Hon­ka­kos­kel­le. Vii­mei­set jäl­jet etsi­tys­tä mie­hes­tä on löy­ty­nyt Rak­ka­lam­min­suol­ta muut­to­hau­kan pesäl­tä. Polii­si jat­kaa aktii­vis­ta etsin­tää aina­kin tors­tain ajan, jon­ka jäl­keen etsin­tää jat­ke­taan muil­la kei­noil­la. Polii­sin aiem­man ker­to­man mukaan kadok­sis­sa ole­va lin­tu­har­ras­ta­ja on hyvä­kun­toi­nen mies…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus