Nuot­ti­kir­jat museos­ta jul­ki­suu­teen

Unto Kukka toivoo, että nuottikirjan kappaleet löytävät sijansa paikallisten orkestereiden ohjelmistossa.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo
Ii

Poh­jois-Poh­jan­maan Kan­san­musiik­kiyh­dis­tys on jul­kais­sut nuot­ti­kir­jan nimel­tä Sofia Walzer. Kir­jas­sa on iiläi­sen Unto Kukan puh­taak­si­kir­joit­ta­mat Oulus­sa 1800-luvul­la elä­nei­den Johan Juli­nin ja Johan Lema­nin nuot­ti­kir­jat. 200-sivui­ses­sa kir­jas­sa on 170  kap­pa­let­ta.

Nuot­ti­kir­jo­jen puh­taak­si­kir­joi­tus ja jul­kai­se­mi­nen on ollut Unto Kukan mie­les­sä pit­kään.
– Poh­jois-Poh­jan­maan museo­yh­dis­tys jul­kai­si 1980-luvul­la äänit­teen, jos­sa on muu­ta­mia näi­den kir­jo­jen kap­pa­lei­ta. Pyy­sin Poh­jois-Poh­jan­maan museol­ta, voi­sin­ko näh­dä alku­pe­räi­set nuo­tit. Olen kir­joit­ta­nut nii­tä sit­ten useam­man vuo­den ajan pik­ku­hil­jaa puh­taak­si. Vii­me vuon­na kan­san­musiik­kiyh­dis­tys lupau­tui  kir­jan jul­kai­si­jak­si.

Osa alku­pe­räis­ten nuot­ti­kir­jo­jen sivuis­ta on hyvin sel­kei­tä, mut­ta jou­kos­sa on myös epä­sel­viä sivu­ja, joi­den nuot­te­ja saa arvail­la.
– Välil­lä täy­tyi soi­tel­la ja tut­kia, miten kap­pa­le on voi­nut men­nä. Olen minä soi­tel­lut jo val­min­kin nuot­ti­kir­jan kap­pa­lei­ta. Var­sin­kin Juli­nin kir­jan kat­ril­lit ovat hyvin muka­via.

Lisää aihees­ta tämän­päi­väi­ses­sä Ran­ta­poh­jas­sa.