Nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen on mer­kit­tä­vä ongel­ma Iissä

Näin ehdokkaat vastasivat väitteeseen: Nuorten syrjäytyminen on merkittävä ongelma Iissä.

Teea Tun­tu­ri
Ii

Iin val­tuus­toon kun­ta­vaa­leis­sa pyr­ki­vil­tä ehdok­kail­ta kysyt­tiin Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nees­sa ovat­ko he sitä miel­tä, että nuor­ten syr­jäy­ty­mi­nen on mer­kit­tä­vä ongel­ma Iis­sä, ja mitä he asial­le teki­si­vät. Kun­kin ehdok­kaan sanal­li­set vas­tauk­set ovat näh­tä­vil­lä vaa­li­ko­nees­sa hei­dän oman ehdo­kas­kort­tin­sa kohdalla.

Jopa 95 pro­sent­tia vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta iiläi­seh­dok­kais­ta on sitä miel­tä, että ongel­ma on mer­kit­tä­vä. Iis­sä on jo pit­kään aktii­vi­ses­ti etsit­ty eri­lai­sia rat­kai­su­ja tähän ongel­maan. Nuo­ri­so­työt­tö­myyt­tä on yri­tet­ty tor­jua usein eri keinoin.
Kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­den eväi­tä syr­jäy­ty­mi­sen ehkäi­syyn ovat muun muas­sa amma­tin­va­lin­na­noh­jaus perus­kou­lun jäl­keen, työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­nen, lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­nen, har­ras­tus­paik­ka­ra­ken­ta­mi­nen sekä perus­kou­lu­tuk­seen panostaminen.

Myös per­hei­den moni­puo­li­nen tuke­mi­nen ja kou­lu­jen riit­tä­vän pie­net ryh­mä­koot näh­dään vas­tauk­sis­sa kei­noi­na syr­jäy­ty­mi­son­gel­man ratkaisemisessa.
Monis­sa kom­men­teis­sa koros­te­taan sitä, että jo yksi­kin syr­jäy­ty­nyt nuo­ri on lii­kaa, eikä mikään muu kuin var­hai­nen puut­tu­mi­nen voi aut­taa. Etsi­vän nuo­ri­so­työn ja moniam­ma­til­li­sen yhteis­työn ja kas­va­tusa­lan ammat­ti­lais­ten kou­lut­ta­mis­ta syr­jäy­ty­mis­tä tun­nis­ta­maan nos­tet­taan esil­le useis­sa vas­tauk­sis­sa. Osa ehdok­kais­ta koros­taa myös per­hei­den ja nuo­ren itsen­sä vas­tuu­ta omas­ta tulevaisuudestaan.