Kar­hun sil­ta sai peruskivensä

Telineet odottavat pystyttämistään sillan rakennuspenkereillä. Silta Karhuun rakennetaan paikalle, jossa lossi kulki aikaisemmin.

Yli 30 vuot­ta kes­tä­nyt odo­tus lähes­tyy pää­tös­tään, kun Iin Kar­hun saa­reen val­mis­tu­van sil­lan raken­nut­ta­jat, eli yksi­tyis­tien hoi­to­kun­ta, Iin kun­ta, Iin seu­ra­kun­ta ja Ete­lä-Iin jako­kun­ta, kokoon­tui­vat tiis­tai­na työ­maal­le ja valoi­vat sil­lan peruskiven. 

Sil­lan raken­nus­työt saa­tiin alkuun jo kesä­kuun alus­sa ja bud­je­til­taan 730 000 euron pro­jek­tin on mää­rä val­mis­tua loka­kuun lop­puun mennessä.

– Mar­ras­kuus­sa pitäi­si olla vii­meis­tään mah­dol­lis­ta pääs­tä autol­la yli, ker­too Kar­hun yksi­tyis­tien hoi­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja Tau­no Kova.

Tie­kun­nan osuus sil­las­ta on 220 000 euroa ja seu­ra­kun­nan, jako­kun­nan ja kun­nan osuu­det 170 000 euroa. Tie­kun­nan osuus jakaan­tuu mak­set­ta­vak­si saa­ren mök­ki­läi­sil­le ja maanomistajille.

– Jokai­sel­le oman ton­tin omis­ta­jal­le sil­las­ta koi­tuu 3015 euron mak­su, vuo­kra­tont­ti­lai­sil­le 2 300 euron mak­su ja maa­no­mis­ta­jil­le 100 euros­ta ylös­päin, Kova toteaa.

Pro­jek­tin tavoit­tee­na on ollut, että jokai­nen muka­na ole­va taho hyö­tyy sil­las­ta. Iin seu­ra­kun­nal­le hyö­dyt ovat mer­kit­tä­viä, sil­lä seu­ra­kun­ta pys­tyy sil­lan myö­tä käyt­tä­mään enem­män saa­res­sa sijait­se­vaa lei­ri­kes­kus­taan. Iin kun­nan alus­ta­va­na tavoit­tee­na on saa­da saa­rel­le pysy­vää asutusta.

Lue lisää tors­tain 13. hei­nä­kuu­ta Rantapohjasta