Istu­tus­lo­hen pyyn­ti vähe­nee rajus­ti Iijokisuulla

Kalastaja Kauko Meriläinen sanoo, että kolmisen viikkoa myöhässä oleva kevät voi nyt pelastaa kalastuskauden. Viime vuonna hän laittoi ensimmäisen rysän pyyntiin 15.5. Ensimmäiset lohet hän sai toukokuun viimeisellä viikolla.

Tui­ja Järvelä-Uustalo

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus lohen­ka­las­tuk­sen rajoi­tuk­sis­ta on saa­nut Perä­me­ren kalas­ta­jat hauk­ko­maan hen­ke­ään. Eri­tyi­sen kovas­ti huh­ti­kuun lopus­sa voi­maan tul­lut ase­tus koet­te­lee Iijo­ki­suun niin sano­tul­la ter­mi­naa­lia­lu­eel­la kalas­ta­via, kun ter­mi­naa­lia­lue lakkautetaan.

– Kyl­lä minis­te­riö sopan keit­ti. Kun uudet ase­tuk­set jul­kis­tet­tiin, oli se kata­stro­fi, shok­ki oikeas­taan. Lei­pä pitäi­si meres­tä saa­da, mut­ta nyt se on mah­do­ton­ta, sanoo iiläis­ka­las­ta­ja Kau­ko Meriläinen.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö on osoit­ta­nut pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Iijo­ki­suul­ta alu­een, jol­ta saa pyy­tää Voi­ma­lo­hen vel­voi­teis­tut­ta­mia lohia rysäl­lä ja pot­ku­ver­kol­la vapaas­ti heti jäi­den läh­dön jäl­keen. Iijoen alao­sal­le istu­te­taan vuo­sit­tain 270 000 loh­ta ja 57 000 taimenta.

Uusien sään­nös­ten mukaan vain muu­ta­ma kalas­ta­ja saa pyy­tää lohi­kiin­tiön­sä puit­teis­sa loh­ta joki­suun meria­lu­eel­ta, ja hekin vain tiu­kas­ti rajoi­te­tuin ehdoin. Uudes­sa lohia­se­tuk­ses­sa rysä­pyyn­ti­lu­pa anne­taan vain osal­le kau­pal­li­sis­ta kalas­ta­jil­le. Ammat­ti­ka­las­ta­ja-nimi­ke siir­tyi his­to­ri­aan vuo­si sit­ten voi­maan tul­leen kalas­tus­lain myö­tä. Nyt enti­set ammat­ti­ka­las­ta­jat las­ke­taan ryh­mään 1 tai 2 kuu­lu­vik­si kau­pal­li­sik­si kalas­ta­jik­si brut­to­tu­lo­jen­sa mukaan.

Lue lisää 18.5. Rantapohjasta