Iis­sä tapah­tu­mien viikko

Iin koti­seu­tu­viik­ko tar­jo­aa moni­puo­lis­ta teke­mis­tä koko per­heel­le. Perin­tei­set Kunin­gas­jät­kä-tuk­ki­lais­ki­sat jär­jes­te­tään jäl­leen vii­kon­lop­pu­na 30. kesä­kuu­ta ja 1. heinäkuuta.
Raa­sak­ka­kos­kel­la jär­jes­tet­tä­vä Kunin­gas­jät­kä-kisa alkaa per­jan­tai-ilta­na ohi­juok­su­tus­ten ja kos­ken­las­kun har­joi­tus­ten mer­keis­sä. Lau­an­tai­na Iijoen van­has­sa uomas­sa kil­pail­laan rul­lauk­ses­sa, sau­von­nas­sa sekä kos­ken­las­kus­sa. Muu­ta ohjel­maa alu­eel­la on tar­jol­la muun muas­sa tai­kuu­den, sam­ba­musii­kin, stand up -komii­kan ja kas­vo­maa­lauk­sen mer­keis­sä. Ilta jat­kuu tuk­ki­lais­tans­seil­la Ran­ta­kes­ti­läs­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tuk­ki­lais­ki­soi­hin on käynnissä.
Iin koti­seu­tu­vii­kon pää­juh­laa vie­te­tään sun­nun­tai­na 2. hei­nä­kuu­ta Hui­lin­gin näyt­tä­möl­lä. Ennen pää­juh­laa ohjel­mas­sa juma­lan­pal­ve­lus Iin kir­kos­sa sekä lohi­sop­paa seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Iin koti­seu­tu­museol­la sekä Hui­lin­gin tapah­tu­ma-alu­eel­la vie­te­tään sun­nun­tai­na museo­päi­vää, jon­ka val­taa tänä vuon­na musiikki.
Musiik­ki jat­kuu alu­eel­la sun­nun­tai-ilta­na myös Hui­lin­ki soi -tapah­tu­mas­sa. Ilta hui­pen­tuu IiLo­ve-kon­sert­tiin, jos­sa esi­tet­tä­vät kap­pa­leet ovat valit­tu ihmis­ten toi­vei­den mukaan ja sovi­tet­tu juu­ri kyseis­tä kon­sert­tia varten.
Per­jan­tai­na 30. kesä­kuu­ta ensi-iltan­sa Hui­lin­gis­sa saa Iin kan­sa­lais­opis­ton Put­ki­not­ko-kesä­näy­tel­mä. Put­ki­not­kon näy­tök­set jat­ku­vat läpi kotiseutuviikon.
Oijär­ven tori­päi­viä ja sika­juh­lia vie­te­tään lau­an­tai­na 8. hei­nä­kuu­ta Sam­po­las­sa. Sama­na lau­an­tai­na Kui­va­nie­men Vatun­gin sata­mas­sa jär­jes­te­tään koko per­heen Vatunkipäivät.