Iis­sä pahoin­pi­del­tiin samaa nais­ta kah­teen ottee­seen, kak­si eri tekijää

Ran­ta­poh­ja

Iiläi­nen mies­hen­ki­lö pahoin­pi­te­li Iis­sä yksi­tyi­sa­sun­nos­sa kah­ta nais­ta per­jan­tai­na klo 19 aikaan, ker­ro­taan polii­sis­ta. Nais­ten vam­mat oli­vat lie­viä, mut­ta asias­ta kir­jat­tiin riko­sil­moi­tus pahoin­pi­te­lys­tä. Par­tio tavoit­ti teki­jän jon­kin ajan kulut­tua toi­ses­ta asunnosta.

Samaan tapah­tu­ma­sar­jaan saa­tiin jat­koa toi­ses­sa yksi­tyi­sa­sun­nos­sa, jos­sa toi­nen nai­sis­ta jou­tui uudel­leen pahoin­pi­del­lyk­si, täl­lä ker­taa toi­sen mies­hen­ki­lön toi­mes­ta. Täl­lä ker­taa nai­nen sai vähäi­siä haa­vo­ja kas­voi­hin­sa. Par­tio tavoit­ti myös tämän toi­sen pahoin­pi­te­lyn tekijän.

Kiin­niot­to­ti­lan­tees­sa mies vas­tus­ti polii­sia sii­nä mää­rin, että par­tio jou­tui käyt­tä­mään etä­la­mau­tin­ta mie­hen saa­mi­sek­si hallintaan.

Pahoin­pi­te­lyis­tä epäil­lyt mie­het otet­tiin yök­si polii­sin pahnoille.