Iis­sä äänes­tet­ty ennak­koon vilkkaasti

Auli Haa­pa­la

Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyy tänään tiis­tai­na. Äänes­ty­sak­tii­vi­suus on ollut tähän men­nes­sä hie­man edel­lis­vaa­le­ja vilk­kaam­paa. Maa­nan­tai­hin kel­lo 10 men­nes­sä ennak­koon oli äänes­tä­nyt koko maas­sa 15,5 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.  Ennak­koon äänes­tä­nei­den mää­rä vii­me kun­nal­lis­vaa­leis­sa oli Oulun vaa­li­pii­ris­sä 24,7.

Iis­sä aktii­vi­suus on ollut kes­ki­mää­räis­tä vilk­kaam­paa, sil­lä ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä aamu­päi­vään men­nes­sä 17,6 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta eli 1228 hen­ki­löä. Ennak­koon oli äänes­tä­nyt Iis­sä 623 nais­ta ja 605 miestä.

Oulus­sa (Oulu, Hau­ki­pu­das, Yli-Ii, Kii­min­ki, Yli­kii­min­ki, Oulun­sa­lo) ennak­koon äänes­tä­nei­den mää­rä oli 13,3 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta, eli äänen­sä ennak­koon oli oulu­lai­sis­ta äänioi­keu­te­tuis­ta anta­nut 20655 hen­ki­löä. Myös Oulus­sa nai­set oli­vat mie­hiä vähän aktii­vi­sim­pia äänes­tä­mään ennakkoon.

Vilk­kain ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä näyt­tää olleen tähän men­nes­sä sun­nun­tai, mut­ta vii­mei­ses­tä ennak­ko­ää­nes­tys­päi­väs­tä tiis­tais­ta ennus­te­taan myös vilkasta.

Oulun vaa­li­pii­ris­sä innok­kaim­min ennak­koon äänen­sä oli­vat eili­seen men­nes­sä anta­neet puo­lan­ka­lai­set, mis­sä ennak­koon oli eili­saa­muun men­nes­sä äänes­tä­nyt jo 27,8 pro­sent­tia äänioikeutetuista.

Ennak­koon voi äänes­tää mis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kas­sa tahan­sa. Tie­dot kaik­kien ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­jen sijain­nis­ta ja aukio­los­ta ovat verk­ko­si­vuil­la vaalit.fi. Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta saa tie­toa myös mak­sut­to­mas­ta puhe­lin­pal­ve­lus­ta nume­ros­sa 0800 9 4770.

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä sunnuntaina

Kun­ta­vaa­lien 2017 var­si­nai­nen äänes­tys­päi­vä on sun­nun­tai­na 9.4. Sun­nun­tai­na saa äänes­tää vain omas­sa äänes­tys­pai­kas­sa, joka on ker­rot­tu pos­tit­se tul­lees­sa ilmoi­tus­kor­tis­sa. Vaa­li­päi­vä­nä äänes­tys­pai­kat ovat avoin­na kel­lo 9–20.

Vii­me kun­nal­lis­vaa­leis­sa 2012 val­ta­kun­nal­li­nen äänes­tys­pro­sent­ti oli 58,3. Iis­sä äänes­tet­tiin kes­ki­mää­ris­tä aktii­vi­sem­min, sil­lä 62,6 pro­sent­tia käyt­ti äänioi­keut­taan. Oulus­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli 53,7.