Iin Valin­ta­ta­los­ta tulee K-market

Iin Valintatalo muuttuu K-marketiksi.

Rit­va Piri

Ruo­ka­kes­kon han­kit­tua Suo­men Lähi­kaup­pa Oy:n omis­tuk­seen­sa vel­voit­ti Kil­pai­lu- ja Kulut­ta­ja­vi­ras­to KKV Ruo­ka­kes­kon myy­mään osan alu­eel­li­sis­ta Suo­men Lähi­kau­pan myy­mä­löis­tä kil­pai­le­vil­le päivittäistavarakauppaketjuille.

Kysei­nen vaa­ti­mus myyn­nis­tä kos­ki muun muas­sa Iis­sä toi­mi­vaa Valin­ta­ta­loa, jon­ka Ruo­ka­kes­ko aset­ti myyn­tiin ensin itse, sit­ten myyn­nis­tä vas­ta­si riip­pu­ma­ton asiantuntijataho.

Myyn­nin taka­ra­ja umpeu­tui juu­ri pää­siäi­sen alla 12.4., eikä Iin Valin­ta­ta­lol­le halu­kas­ta osta­jaa löy­ty­nyt. Sii­tä syys­tä myy­mä­län tule­vai­suu­des­ta päät­tä­mi­nen palau­tui Ruo­ka­kes­kol­le, jol­la nyt on oikeus jat­kaa myy­mä­län toi­min­taa oma­na yksik­kö­nä tai myös lak­kaut­taa myy­mä­lä koko­naan tai myy­dä se jon­kin muun alan toimijalle.

Ruo­ka­kes­kol­ta ker­ro­taan, että kau­pan­käyn­ti jat­kuu kysei­ses­sä Valin­ta­ta­lon kiin­teis­tös­sä, ja myös myy­mä­län hen­ki­lö­kun­ta jat­kaa entisellään.

Ensi vii­kol­la myy­mä­lä on sul­jet­tu­na tiis­tain ja kes­ki­vii­kon, ja tors­tai­na 27.4. myy­mä­lä aloit­taa toi­min­nan K-mar­ket-yksik­kö­nä, jona toi­min­ta jat­kuu toistaiseksi.

Iis­sä tulee siis näil­lä näky­min toi­mi­maan kak­si K-mar­ke­tia aina­kin joi­ta­kin aikoja.