Iin ilmas­to­työ ehdol­la Euroo­pan parhaaksi

Ran­ta­poh­ja

Iis­sä toteu­tet­ta­va Inno­va­tii­vi­set vähä­hii­li­set pal­ve­lut -pro­jek­ti tavoit­te­lee voit­toa RegioS­tars 2017 -kil­pai­lus­sa. Euroo­pan komis­sio on valin­nut hank­keen finaa­liin, jon­ka voit­ta­ja jul­kais­taan Euroo­pan aluei­den ja kun­tien tee­ma­vii­kol­la Brys­se­lis­sä lokakuussa.

Iin kun­nan tavoit­tee­na on 80 pro­sen­tin hii­li­diok­si­di­pääs­tö­vä­hen­nys vuo­teen 2020 men­nes­sä. Tämä on jopa 30 vuot­ta EU:n ilmas­to­ta­voi­tet­ta ripeäm­pi. Ilmas­to­työ­tä on teh­ty sys­te­maat­ti­ses­ti kun­nan toi­min­nois­sa ja EU-osa­ra­hoi­te­tun hank­keen myö­tä toi­min­taan on saa­tu mukaan myös alu­een yri­tyk­siä ja kuntalaisia.

Kun­ta­lai­set osal­lis­tu­vat vähä­hii­lis­ten pal­ve­lu­jen suunnitteluun.
– Tavoit­tee­na on edis­tää toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tos­ta, sil­lä tule­vai­suu­des­sa kun­tien vah­vuus perus­tuu yhä enem­män kan­sa­lais­ten, yhtei­sö­jen ja yri­tys­ten väli­siin kump­pa­nuuk­siin, tote­aa PROTO — Poh­jois-Suo­men muo­toi­li­jat ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Johan­nes Hela­ma.

Visio­ta vah­vis­taa kun­ta­la­ki, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on luo­da edel­ly­tyk­set kun­nan asuk­kai­den vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sil­le kun­nan toi­min­nas­sa. Luo­vien alo­jen osaa­mis­ta ja pal­ve­lu­muo­toi­lun mene­tel­miä hyö­dyn­täen luo­daan kau­pun­gin kehit­tä­jien ja käyt­tä­jien välil­le ymmär­rys­tä ja yhteis­tä suun­taa Iin vähähiilisyydestä.
– Uskom­me, että par­haat rat­kai­sut syn­ty­vät yhtei­sös­tä, ja arjen vii­saus eli koke­muk­sel­li­nen asian­tun­ti­juus löy­tyy ihmi­sis­tä itses­tään, tote­aa pro­jek­ti­pääl­lik­kö Kris­tii­na Nur­men­nie­mi.

Pal­ve­lu­muo­toi­lu Palo on toteut­ta­nut käy­tän­nön pilot­te­ja, jois­ta hyvä­nä esi­merk­ki­nä on Iin kun­ta­kes­kus­tan kehit­tä­mi­nen. Kun­ta­lai­set pää­si­vät suun­nit­te­le­maan kes­kus­taa ja ker­to­maan min­kä­lai­sia ongel­mia tai mah­dol­li­suuk­sia arkeen kät­key­tyy ja miten nii­hin voi­si vaikuttaa.

Poik­keuk­sel­lis­ta
yhteis­työ­tä

EU:n RegioS­tars-kil­pai­lus­sa nos­te­taan esiin inno­va­tii­vi­sia alue­ke­hit­tä­mi­sen hank­kei­ta, jois­ta voi­tai­siin saa­da ins­pi­raa­tio­ta myös muu­al­la EU:ssa. Iin han­ke on valit­tu finaa­liin kil­pai­lun EU:n ener­gi­au­nio­ni-hank­keen tavoit­tei­ta edis­tä­vä­nä ja ilmas­ton­muu­tos­ta hil­lit­se­vä­nä toi­min­ta­na. Hank­kees­sa poik­keuk­sel­lis­ta on luo­vien alo­jen ja elin­kei­noe­lä­män yhteis­työ. Vuo­den 2017 voit­ta­jat jul­kais­taan Euroo­pan aluei­den ja kun­tien tee­ma­vii­kol­la Brys­se­lis­sä loka­kuus­sa. Tee­ma­viik­koon odo­te­taan osal­lis­tu­jik­si noin 6000 alue­ke­hi­tyk­sen asian­tun­ti­jaa eri puo­lil­ta Eurooppaa.

Hank­keen pää­to­teut­ta­ja­na on Iin Mic­ro­po­lis Oy ja osa­to­teut­ta­ja­na PROTO – Poh­jois-Suo­men muo­toi­li­jat ry. Han­ket­ta rahoit­ta­vat Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­tos­ta, Iin kun­ta, Iin Mic­ro­po­lis Oy ja PROTO — Poh­jois-Suo­men muo­toi­li­jat ry. Koko­nais­bud­jet­ti on 297 526 euroa ja hank­keen toteu­tusai­ka 1.12.2015 – 30.11.2017.