Iiläis­yri­tyk­sen joh­ta­ja pal­kit­tiin par­haa­na pomona

Pohjois-Suomen parhaana pomona palkittu Joona Österberg on kasvattanut Iissä toimivan maarakennusyrityksen 19 työntekijän palkanmaksajaksi. KUVA: JUHO TAURIAINEN/STUDIO SALAMA

Ran­ta­poh­ja

Elä­ke­va­kuu­tus­yh­tiö Ete­ra pal­kit­si Poh­jois-Suo­men par­haa­na pomo­na iiläis­yri­tyk­sen Poh­jan­Te­ko Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Joo­na Öster­ber­gin.

Ete­ran Ilmian­na paras pomo -kil­pai­lus­sa kuka tahan­sa voi ilmian­taa hyvä­nä pomo­na tun­te­man­sa hen­ki­lön ja perus­tel­la, mik­si juu­ri hänet pitäi­si pal­ki­ta par­haa­na pomona.

– Haluam­me nos­taa esiin esi­mies­työn tär­keyt­tä ja posi­tii­vi­sia tari­noi­ta työ­elä­mäs­tä. Osaa­vat ja innos­ta­vat esi­mie­het saa­vat lii­an har­voin tun­nus­tus­ta. Tämä on yksi tapa kiit­tää hyväs­tä joh­ta­mi­ses­ta, Ete­ran toi­mi­tus­joh­ta­ja Ste­fan Björk­man sanoo.

Ete­ra etsii esi­mer­kil­li­siä esi­mie­hiä jo 4. vuot­ta. Nel­jän alu­eel­li­sen par­haan pomon jou­kos­ta vali­taan Suo­men paras pomo. Poh­jois-Suo­men par­haak­si pomok­si valit­tu Joo­na Öster­berg joh­taa kol­me vuot­ta sit­ten perus­ta­maan­sa Poh­jan­Te­ko -yri­tys­tä kuun­te­le­mal­la alai­si­aan. Hän huo­mioi joh­ta­ja­na jokai­sen työn­te­ki­jän yksi­löl­li­set tar­peet ja ominaisuudet.

Öster­berg on kas­vat­ta­nut Iis­sä toi­mi­van maa­ra­ken­nus­yri­tyk­sen 19 työn­te­ki­jän pal­kan­mak­sa­jak­si. Hän on teh­nyt Poh­jan­Te­ko -yri­tyk­ses­tään enti­sen kol­le­gan­sa ja nykyi­sen aisa­pa­rin­sa kans­sa 20 mil­joo­nan lii­ke­vaih­toon yltä­neen menestystarinan.

Joh­ta­mi­so­pit Öster­berg on saa­nut arjen työn kautta.

– Olen näh­nyt yli vii­den­tois­ta vuo­den aika­na työ­elä­mäs­sä monen­lais­ta joh­ta­mis­ta, kun olen ollut sekä työn­te­ki­jä­nä että esi­mie­he­nä. Niis­tä koke­muk­sis­ta oppi­nee­na yri­tän par­haa­ni mukaan itse­kin toimia.

Joo­na Öster­berg pää­si insi­nöö­rio­pin­to­jen­sa myö­tä jo var­hain työn­joh­to­teh­tä­viin. Hän sai alai­sik­seen monen­lai­sia ammat­ti­lai­sia, ja nuo­ren insi­nöö­rin piti voit­taa poru­kan luottamus.

– Työn­joh­ta­jan ase­ma ja roo­li anta­vat käy­tän­nön koke­mus­ta ja ymmär­rys­tä sii­tä, miten esi­mie­he­nä pitää toi­mia. Sii­nä oppii kan­ta­pään kaut­ta, miten ihmis­ten kans­sa kes­kus­tel­laan ja miten hei­tä joh­de­taan. Olen näh­nyt pal­jon van­ha­kan­tais­ta joh­ta­mis­ta eli sitä käs­kyt­tä­mis­tä, ja oppi­nut, ettei se sovi nykypäivään.

Öster­berg koros­taa joh­ta­mi­ses­saan esi­mer­kin näyt­tä­mis­tä ja yksi­lön huomioimista.

– Kun jokais­ta työn­te­ki­jää joh­de­taan hänen omis­ta läh­tö­koh­dis­taan, hän viih­tyy työs­sään, tekee par­haan­sa ja toi­mii tuot­ta­vas­ti, hän kiteyt­tää. Toi­nen tar­vit­see jämä­käm­pää joh­ta­mis­ta, kun toi­sel­le taas sopii parem­min se, että hän saa päät­tää itse, kuin­ka työn­sä tekee. Tär­kein­tä on, että jokai­nen ymmär­tää oman työn­sä mer­ki­tyk­sen ja vas­tuun­sa niis­tä töis­tä, jot­ka hänel­le kuu­lu­vat. Vain se takaa onnistumisen.

Peli­sään­nöt samat kaikille

Öster­ber­gin työn­te­ki­jät työs­ken­te­le­vät pro­jek­tin­joh­to­teh­tä­vis­sä ympä­ri Suo­men. Jat­ku­va yhtey­den­pi­to, vies­tin­tä ja luon­te­va jutus­te­lu sekä työ­asiois­ta että elä­män muis­ta­kin kysy­myk­sis­tä ovat osa Öster­ber­gin joh­ta­mis­työ­tä. Vaik­ka jokais­ta koh­del­laan yksi­lö­nä, ovat peli­sään­nöt kai­kil­le samat.

– Eri paik­ka­kun­nil­la työs­ken­te­le­vil­le ihmi­sil­le on tär­ke­ää, että he voi­vat luot­taa sii­hen, että kai­kil­la on samat sään­nöt ja toi­min­ta­ta­vat. Yhtei­set askel­mer­kit pitää olla, toi­mi­taan sit­ten Tam­pe­reel­la, Kuo­pios­sa tai Oulussa.

Asioi­hin tart­tu­mi­nen tuo­reel­taan on osa Öster­ber­gin johtamistapaa.

– Jos ongel­mia tai epä­sel­vyyk­siä tulee vas­taan, ne kor­ja­taan ker­ral­la kun­toon ja var­mis­te­taan, että asia on ymmär­ret­ty. Toi­saal­ta pitää aina muis­taa, että kun asioi­ta on val­ta­vas­ti hoi­det­ta­va­na, ne pitää osa­ta lait­taa tär­keys­jär­jes­tyk­seen. Isoil­le ja tär­keil­le asioil­le on aina aikaa.

Hyvä pomo huo­leh­tii työn­te­ki­jöis­tään ja kuun­te­lee hei­tä. Jos niin ei tee, kil­pai­li­ja kyl­lä vie par­haat tekijät.

– Mei­dän onnis­tu­mi­nen on teki­jöis­tä kiin­ni. Hei­dän hyvin­voin­nis­taan on pidet­tä­vä hyvää huol­ta. Ei voi olet­taa, että työn­te­ki­jät ovat auto­maat­ti­ses­ti sitou­tu­nei­ta työ­paik­kaan­sa, vaan sen eteen pitää teh­dä töi­tä, Öster­berg muistuttaa.