Hyvät kul­ku­yh­tey­det ja viih­tyi­syys ovat tär­kei­tä vetovoimatekijöitä

Kuntavaaliehdokkaiden mielipide väitteeseen Hyvät tiet, kevyen liikenteen väylä, puistot ja virkistysalueet kunnan tärkeimpiä vetovoimatekijöitä, johon olisi syytä ohjata varoja.

Teea Tun­tu­ri
Ii

Kun­ta­vaa­leis­sa Iin val­tuus­toon pyr­ki­vil­tä ehdok­kail­ta kysyt­tiin Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nees­sa, ovat­ko hyvät tiet, kevyen lii­ken­teen väy­lä, puis­tot ja vir­kis­ty­sa­lu­eet kun­nan tär­keim­piä veto­voi­ma­te­ki­jöi­tä, johon oli­si syy­tä ohja­ta varoja.

Noin 86 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta on sitä, miel­tä, että hyvät kul­ku­yh­tey­det ja kun­ta­kes­kuk­sen ylei­nen viih­ty­vyys lisää­vät veto­voi­maa, joka on Iil­le tär­keä­tä, jot­ta edes pie­ni osa sen ohi aja­vas­ta mat­kai­li­ja­vir­ras­ta saa­tai­siin poik­kea­maan kun­ta­kes­kuk­seen iiläis­pal­ve­lui­den äärelle.
Moni ehdo­kas on kui­ten­kin sanal­li­sis­sa vas­tauk­sis­saan, jot­ka ovat näh­tä­vil­lä vaa­li­ko­nees­sa jokai­sen ehdok­kaan omas­sa ehdo­kas­kor­tis­sa, koros­ta­neet sitä, että muun muas­sa toi­mi­va var­hais­kas­va­tus ja kou­lu­verk­ko sekä ter­vey­den­huol­to ja toi­mi­va kaa­voi­tus ovat Iil­le erit­täin tär­kei­tä vetovoimatekijöitä.
Useat koros­ta­vat myös pal­ve­lui­den säi­ly­mi­sen sekä uusien työ­paik­ko­jen mer­ki­tys­tä Iille.

Luon­non­lä­hei­syys ja Iijo­ki ovat iiläi­seh­dok­kai­den mukaan jo itses­sään sel­lai­sia veto­voi­ma­te­ki­jöi­tä, joi­hin kun­nas­sa oli­si panos­tet­ta­va. Vihe­ra­luei­den ja leik­ki­puis­to­jen kun­nos­ta­mi­nen ja joen hyö­dyn­tä­mi­nen asuk­kai­den ja mat­kai­li­joi­den vir­kis­täy­ty­mi­ses­sä nouse­vat kom­men­teis­sa esille.
Ima­gol­li­ses­ti luon­non­lä­hei­syyt­tä pidet­tiin hyvä­nä jat­kee­na kun­nan energiapolitiikalle.

Hyvien tei­den ja kul­ku­yh­teyk­sien näh­dään veto­voi­ma­te­ki­jyy­den lisäk­si ole­van myös tur­val­li­suus­te­ki­jä, johon kun­nan tuli­si jat­kos­sa sat­sa­ta yhä enemmän.