Hyvät kul­ku­yh­tey­det ja viih­tyi­syys ovat tär­kei­tä veto­voi­ma­te­ki­jöi­tä

Kuntavaaliehdokkaiden mielipide väitteeseen Hyvät tiet, kevyen liikenteen väylä, puistot ja virkistysalueet kunnan tärkeimpiä vetovoimatekijöitä, johon olisi syytä ohjata varoja.

Teea Tun­tu­ri Ii Kun­ta­vaa­leis­sa Iin val­tuus­toon pyr­ki­vil­tä ehdok­kail­ta kysyt­tiin Ran­ta­poh­jan vaa­li­ko­nees­sa, ovat­ko hyvät tiet, kevyen lii­ken­teen väy­lä, puis­tot ja vir­kis­ty­sa­lu­eet kun­nan tär­keim­piä veto­voi­ma­te­ki­jöi­tä, johon oli­si syy­tä ohja­ta varo­ja. Noin 86 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta on sitä, miel­tä, että hyvät kul­ku­yh­tey­det ja kun­ta­kes­kuk­sen ylei­nen viih­ty­vyys lisää­vät veto­voi­maa, joka on Iil­le tär­keä­tä, jot­ta edes pie­ni osa sen ohi aja­vas­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus