Hilk­ka Kal­lio­rin­ne Iin valtuustoon

Vasemmistoliiton Hilkka Kalliorinne jatkaa työtään Iin kunnanvaltuutettuna.

Tui­ja Järvelä-Uusitalo

Iin kun­nan­val­tuus­ton vii­mei­sen pai­kan saa sit­ten­kin vasem­mis­to­lii­ton Hilk­ka Kal­lio­rin­ne. Iin kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta vah­vis­ti vii­me kes­ki­vii­kon kokouk­ses­saan vir­heel­li­ses­ti pai­kan mene­vän vih­rei­den Aila Paa­sol­le.

Ään­ten tar­kas­tus­las­ken­nas­sa viik­ko sit­ten maa­nan­tai­na löy­tyi vasem­mis­to­lii­ton Tei­jo Lie­dek­sel­le kym­me­nen aiem­min kir­jaa­ma­ton­ta ään­tä. Ne syö­tet­tiin oikeus­mi­nis­te­riön tulos­pal­ve­luun, mut­ta kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta ei kui­ten­kaan käyt­tä­nyt väli­ra­port­tia, jos­sa ver­taus­lu­vut oli­si­vat olleet oikein, vaan vah­vis­ti vaa­lin käsin teh­ty­jen muis­tiin­pa­no­jen poh­jal­ta keskiviikkoiltana.

Iin kun­nan hal­lin­to­joh­ta­ja Annas­tii­na Jun­ni­la ker­too, että Iin kun­nas­ta on oltu yhtey­des­sä sekä oikeus­mi­nis­te­ri­öön että Kuntaliittoon.
– Meil­le on ker­rot­tu oikeus­mi­nis­te­riös­tä, että vir­he tul­ki­taan kir­joi­tus- tai las­ku­vir­heek­si, joka voi­daan oikais­ta ilman, että vaa­li­tu­lok­ses­ta valitetaan.

Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan täy­tyy vah­vis­taa tulos vie­lä, mut­ta lau­ta­kun­nan kokousai­kaa ei ole vie­lä sovittu.

Hilk­ka Kal­lio­rin­ne on valit­tu val­tuus­toon ver­taus­lu­vul­la 108,444. Vih­rei­den Aila Paa­son ver­taus­lu­ku on 107,667 ja kes­kus­tan Tel­ler­vo Jyr­kän 107,389. Val­tuus­ton vii­mei­nen paik­ka menee siis sel­keäs­ti vasem­mis­to­lii­tol­le, joka näin ollen sai val­tuus­toon kak­si lisäpaikkaa.