Vika­hä­ly­tys tyh­jen­si Kivi­nie­men koulun

Auli Haa­pa­la Haukipudas

Kivi­nie­men kou­lu tyh­jen­net­tiin tänään puo­len päi­vän jäl­keen auto­maat­ti­sen palo­hä­ly­tyk­sen joh­dos­ta. Kysees­sä oli kui­ten­kin vikail­moi­tus, sil­lä kou­lul­la ei ollut mitään paloon viit­taa­vaa. Häly­tyk­sen tul­tua oppi­laat siir­tyi­vät opet­ta­jien ohjaa­mi­na kou­lun tilois­ta virei­sel­le urhei­lu­ken­täl­le. Pelas­tus­lai­tos saa­pui pai­kal­le ja tote­si tar­kis­tus­ten jäl­keen, että koh­tees­sa ei ole paloa eikä mitään vaa­raa aiheut­ta­vaa. Oppi­laat pää­si­vät siir­ty­mään takai­sin kou­lun tiloi­hin ja opis­ke­lu jat­kui normaalisti.

Kou­lul­la on har­joi­tel­tu pois­tu­mis­ta hätä­ti­lan­tees­sa use­aan ottee­seen aiem­min. Nyt kysees­sä oli­kin oikea häly­tys, mut­ta onnek­si ilmoi­tus osoit­tau­tui häi­riös­tä johtuvaksi.