Väki liik­keel­lä

Äänes­tä­jät ovat olleet var­sin aktii­vi­ses­ti liik­keel­lä tänään sun­nun­tai­na kun­ta­vaa­lien äänes­tys­päi­vä­nä heti aamus­ta alkaen. Aina­kin Hau­ki­pu­taal­la on äänes­tys­pai­koil­la muo­dos­tu­nut aika ajoin pie­niä jono­ja­kin.  Ase­ma­ky­län äänes­tys­pai­kal­la oli kel­lo 13:een men­nes­sä käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 122 hen­ki­löä. Ennak­koon ase­ma­ky­lä­läi­sis­tä oli äänes­tä­nyt yli 900. Äänioi­keu­tet­tu­ja alu­eel­la on kaik­ki­aan 1251.

- Ase­ma­ky­lä­läi­set ovat olleet aina ahke­ria äänes­tä­jiä, tääl­lä äänes­ty­sak­tii­vi­suus on ollut Hau­ki­pu­taan kor­keim­pia ellei kor­kein, ker­toi 40 vuot­ta vaa­li­toi­mit­si­jan teh­tä­viä hoi­ta­nut San­na Rehu. 

Ensim­mäis­tä ker­taa vaa­leis­sa ehdok­kaa­na ole­vat eivät voi toi­mia vaa­li­lau­ta­kun­nan jäse­ni­nä ja vaalitoimitsijoina.

- Vähän hakusas­sa väen löy­ty­mi­nen oli, ker­toi vaa­li­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Pert­ti af Häll­ström. Rehun ja Häll­strö­min lisäk­si toi­mit­si­joi­na oli­vat Jani­na Tör­mi, Son­ja Kok­ko ja Jar­mo Savi­laak­so. Pes­ti kes­tää iltaan asti. Osa lau­ta­kun­nan jäse­nis­tä oli päi­väl­lä las­ke­mas­sa ennakkoääniä.

Sekä Rehu että Häll­ström usko­vat, että teh­tä­väs­tä suo­riu­du­taan Ase­ma­ky­läs­sä hyvin ja äänet saa­daan illal­la las­ket­tua ripeästi.

Vaa­li­huo­neet ovat avoin­na tänään kel­lo 20 saak­ka, joten vie­lä ehtii hyvin äänestämään.

Auli Haa­pa­la