Vaa­lien voit­ta­jat ja häviäjät

Kun­ta­vaa­lien tulok­set ovat sel­vil­lä. Oulus­sa vih­reät ja vasem­mis­to­liit­to oli­vat suu­rim­mat voit­ta­jat. Vih­reät saa Oulun 67-paik­kai­seen kau­pun­gin­val­tuus­toon kol­me lisä­paik­kaa, jol­loin val­tuu­tet­tu­jen mää­rä nousee kym­me­neen. Myös Vasem­mis­to­liit­to lisää paik­ka­lu­kua yhdel­lä 10:stä 11:een.

Uute­na kuvioi­hin mukaan tulee Aito Suo­ma­lai­nen yhteis­lis­ta ja sil­tä valit­tu  yksi uusi valtuutettu.

Kan­na­tuk­sen las­kus­ta huo­li­mat­ta Kes­kus­ta säi­lyy 17 val­tuus­to­pai­kal­laan suu­rim­pa­na puo­lu­ee­na, vaik­ka menet­tää­kin kak­si paikkaa.

Oulun nykyi­sis­tä kau­pun­gin­val­tuu­te­tuis­ta 43 valit­tiin jat­ka­maan teh­tä­väs­sään. Uusia kas­vo­ja on 24. Vali­tuis­ta vajaa kol­man­nes edus­taa Oulun poh­jois­puo­li­sia lii­tos­kun­tia, mis­tä vali­tuk­si tuli myös pal­jon myös uusia edus­ta­jia. Kau­pun­gin­val­tuus­ton kokoon­pa­nos­ta mie­hiä on 57% ja nai­sia 43%. Val­tuu­tet­tu­jen kes­ki-ikä on 47 vuot­ta.  Kii­min­gis­tä kaik­ki vali­tut vii­si val­tuu­tet­tu­ja ovat uusia.

Oulus­sa suu­rim­mat ääni­po­tit kerä­si­vät vasem­mis­to­lii­ton Han­na Sark­ki­nen (3611) ja Mart­ti Kor­ho­nen (1989) ja kokoo­muk­sen Juha Hän­ni­nen (1946).

Iis­sä kol­men kär­jen muo­dos­ta­vat  kes­kus­tan Johan­nes Tuo­me­la (233), kes­kus­tan Veli Paak­ko­la (142) ja vasem­mis­to­lii­ton Mika Hast (137).

Arpa rat­kai­see Iissä

Ään­ten­las­ken­ta jat­kui sun­nun­tai­na pit­käl­le yöhön. Iis­sä jän­ni­tys jat­kuu vie­lä kol­men ehdok­kaan osal­ta, sil­lä vii­mei­nen val­tuus­to­paik­ka rat­kais­taan huo­men­na kes­ki­viik­ko­na arval­la. Kol­me eri puo­lu­een ehdo­kas­ta sai nimit­täin tar­kis­tus­las­ken­nan­kin jäl­keen saman ver­tai­lu­lu­vun. Arpa rat­kai­see, saa­ko lisä­pai­kan vasem­mis­to­liit­to, kes­kus­ta vai vih­reät. Iis­sä on val­tuus­to­paik­ko­ja 35.

Vasem­mis­to oli suu­rin vaa­li­voit­ta­ja Iis­sä. Myös kokoo­mus ja kes­kus­ta lisä­si­vät kan­na­tus­taan, perus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus laski.

Oulus­sa mii­nus­ta tuli kes­kus­tal­le, kokoo­muk­sel­le, SDP:lle ja perussuomalaisille.

Äänes­ty­sak­tii­vi­suus aika laimeaa

Äänes­ty­sak­tii­vi­suus kun­ta­vaa­leis­sa nousi ennak­koar­viois­ta poi­ke­ten vain hie­man. Val­ta­kun­nal­li­nen äänes­tys­pro­sent­ti oli 58,8, kun se edel­li­sis­sä kun­ta­vaa­leis­sa oli 58,3.  Oulun vaa­li­pii­ris­sä 55,9 pro­sent­tia käyt­ti nyt äänioi­keut­taan kun edel­li­sis­sä kun­ta­vaa­leis­sa luku oli 53,7.

Yli-iiläi­set ovat olleet perin­tei­ses­ti ahke­ria äänes­tä­jiä, nyt siel­lä­kin äänes­tä­mäs­sä kävi vain 56,6%  äänioi­keu­te­tuis­ta.

Hau­ki­pu­taan äänes­ty­sa­lueis­ta aktii­vi­sin äänes­tä­jä­kun­ta löy­tyi Kel­lon Kivi­nie­mes­tä. Siel­lä äänes­tys­pro­sent­ti oli 62,1. Kii­min­gin Hut­tu­ky­läs­sä 63 pro­sent­tia äänes­tä­jis­tä kävi uurnilla.

Iis­sä läh­det­tiin innok­kaam­min äänes­tä­mään  kuin Oulus­sa tai koko maas­sa kes­ki­mää­rin. Iis­sä äänes­tys­pro­sent­ti oli 60,7. Poh­jois-Iin äänes­ty­sa­lu­eel­la aktii­vi­suus oli perä­ti 68,3.

Auli Haa­pa­la

Lisää vaa­leis­ta ja tulok­sis­ta Ran­ta­poh­jas­sa huo­men­na tiis­tai­na 11.4.