Urhei­luseu­ro­jen roo­li pohdinnassa

Kroppa ja aivot tarvitsevat liikuntaa nyt ja aina! Liikuntaväki Jumppaamassa keskustelujen lomassa.

Auli Haa­pa­la Haukipudas

Mikä on urhei­luseu­ro­jen roo­li tule­vai­suu­den kun­nas­sa? Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry oli kut­su­nut alue­joh­ta­ja Esko Has­si­sen joh­dol­la hau­ki­pu­taa­lai­sia urhei­luseu­ro­jen edus­ta­jia poh­ti­maan urhei­luseu­ro­jen roo­lia ja yhteis­työ­tä Oulun kau­pun­gin kans­sa tule­vai­suu­den kun­nas­sa. Muka­na oli­vat myös Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­joh­ta­ja Nii­na Epäi­lys ja sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Satu Haa­pa­nen (vihr.). Vas­taa­va tilai­suus on maa­nan­tai­na Kiimingissä.

Urhei­luseu­roil­la ja yhdis­tyk­sil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li kun­nis­sa myös tule­vai­suu­des­sa, vaik­ka kun­tien ase­ma ja teh­tä­vät muut­tu­vat suu­res­ti sote-uudis­tuk­sen toteu­tues­sa, todet­tiin Vir­pi­nie­men lii­kun­tao­pis­tol­la pide­tys­sä mii­tin­gis­sä tiistai-iltana.

Urhei­luseu­rois­sa teh­dään tär­ke­ää työ­tä. Suu­ri huo­li ken­täl­lä on kui­ten­kin mis­sä mää­rin lii­kun­tain­ves­toin­te­ja voi­daan tule­vai­suu­des­sa toteut­taa ja tukea seu­ro­jen toi­min­taa. Huo­li on myös tasa­ver­tai­suu­des­ta eli sii­tä, että myös reu­na-alueil­le investoidaan.

Hau­ki­pu­taal­la on käyn­nis­ty­nyt Tor­pan­mäen urhei­lua­lu­een suun­nit­te­lu, johon halu­taan mukaan niin kou­lu, urhei­luseu­rat kuin muut­kin käyt­tä­jät, eten­kin myös nuo­ret. Tiis­tai-ilta­na hei­tet­tiin ilmaan myös idea, että Hau­ki­pu­taal­la tyh­jil­lään ole­via tilo­ja voi­tai­siin käyt­tää ohjat­tun lii­kun­nan jär­jes­tä­mi­seen ikäihmisille.

Lisää aihees­ta tors­tain 28.9. Rantapohjassa.