Teat­te­ri­ryh­mä Levo­luu­tio näyttämölle

Teatteriryhmä Levoluutio esittää Jääkuvia kaksi kertaa Teatterikuopalla tulevana viikonloppuna. Kuva: Sanni Luttinen

Ran­ta­poh­ja Haukipudas

Teat­te­ri­ryh­mä Levo­luu­tion esit­tä­mä Kris­tian Smed­sin teks­tiin perus­tu­va Jää­ku­via pal­kit­tiin syys­kuus­sa Poho­jo­nen pöl­lyy­tys har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la. Nyt tämä pai­kal­li­nen ryh­mä esit­tää näy­tel­män vie­lä kak­si ker­taa Teat­te­ri­kuo­pal­la Hau­ki­pu­taal­la tule­va­na viikonloppuja.

Jää­ku­via ker­too anka­ras­ta elä­mäs­tä ja suku­pol­ves­ta toi­seen jat­ku­vas­ta alis­ta­mi­sen ket­jus­ta. Sen yti­mes­tä löy­tyy kui­ten­kin toi­voa ja läm­pöä. Näy­tel­män kan­ta­va tee­ma on rak­kaus, joka on niin ehdo­ton­ta ja rajua, että sitä on lähes mah­do­ton­ta kestää.

 Tuo­ma­ris­ton arvioin­ti Poho­jo­nen pöl­lyy­tys har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­ses­sa syys­kuus­sa (Pir­jo Yli-Mau­nu­la, Ant­ti Kai­ra­ra­ri ja Toni Ket­tu­kan­gas) oli:  ” Ihail­ta­vaa roh­keut­ta tart­tua vaa­ti­vaan teks­tiin. Ohjaus oli jän­te­vä ja näke­myk­sel­li­nen. Teos haas­toi niin esiin­ty­jät kuin kat­so­jat älyl­li­ses­ti. Kun­nian­hi­moi­nen, tin­ki­mä­tön, roh­kea teos joka piti ylei­sön hereil­lä ja yllät­ti. Ryh­mä on todel­li­nen tule­vai­suu­den lupaus, jol­la on val­ta­vat kehit­ty­mi­sen mah­dol­li­suu­det teks­tin ja fyy­si­syy­den yhdistäjänä.”

Levo­luu­tio on Oulu-opis­tos­sa vuon­na 2015 syk­syl­lä aloit­ta­nut teat­te­ri­ryh­mä. Uusi ryh­mä on roh­keas­ti tart­tu­nut ensim­mäi­se­nä näy­tel­mä­nään Smed­sin teks­tiin ja ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti uskal­tau­tu­nut tut­ki­maan rajua rak­kaut­ta ja suo­ma­lais­ta puhu­mat­to­muut­ta. Noin tun­nin mit­tai­ses­ta esi­tyk­ses­tä ei vauh­tia puu­tu, vaik­ka käsi­kir­joi­tus perus­tuu lähes koko­naan monologeihin.

Ohjaus on Jen­ni Mat­ti­lan ja ryh­mäs­sä näyt­te­le­vät Hei­di Sii­ka­luo­ma, Hei­di Outa­kos­ki, Tero Pyyk­kö­nen, Elmii­ra Raja­nie­mi, Pek­ka Väns­kä, Elias Nuo­tio, Kris­ta Pel­ko­nen, Jen­na Kela, Min­na Moi­la­nen, Mil­la Pie­ti­lä, Sal­la Vie­re­lä, Eli­na Lau­ri­la, Kata­rii­na Ter­vo­nen ja Kai­sa Vikstedt.

Esi­ty­sa­jan­koh­dat Teat­te­ri­kuo­pal­la ovat  lau­an­tai­na 14.10. klo 19 ja sun­nun­tai­na 15.10. klo 16. Näy­tel­mää ei suo­si­tel­la alle 12-vuo­tiail­le. Ensi-ilta oli vii­me tou­ko­kuus­sa  Poh­jan­kar­ta­nos­sa.