Tal­vi­tap­piois­ta ja kevään pak­ka­sis­ta hait­taa hunajasadolle

Sirkka Tuomela harrastaa mehiläistarhausta kotinsa sekä mökkinsä pihoilla.

Har­vi­nai­sen kyl­mä kevät tun­tuu hai­tan­neen vähän kaik­kial­la ja kaik­kia, niin myös pai­kal­li­sia hun­ajan­tuot­ta­jia. Kes­ki­mää­räis­tä huo­nom­pia vuo­sia on taka­na jo muutamia.

Hau­ki­pu­taan Huna­ja­tuot­teen yrit­tä­jäl­lä Päi­vi Jyl­hän­kan­gas-Häk­ki­läl­lä ei ole suu­ria odo­tuk­sia kesän sadosta.
Hänen yri­tyk­sen­sä tär­kein tuo­te on mehi­läis­va­ha ja sii­tä val­mis­tet­ta­vat voi­teet, huna­ja tulee sivu­tuot­tee­na. Lisä­tie­nes­tiä ker­tyy myös kuk­ka­lait­teis­ta sekä asetelmista.
Pel­käl­lä hun­ajan tuot­ta­mi­sel­la on Jyl­hän­kan­gas-Häk­ki­län mukaan haas­ta­vaa tul­la toi­meen, var­sin­kin Poh­jois-Suo­mes­sa. Suu­rim­pia syi­tä huo­noon satoon tänä vuon­na ovat taval­lis­ta suu­rem­mat tal­vi­tap­piot sekä kyl­mä kevät.
– Vii­me tal­ve­na kuo­li usei­ta pesiä, kun lun­ta ei ollut tar­peek­si suo­ja­na ja pak­ka­set tuli­vat. Tal­vi­tap­piot ovat kuu­le­ma­ni mukaan olleet taval­lis­ta suu­rem­mat koko täl­lä alueella.
Jos tal­vel­la kuo­lee pal­jon mehi­läi­siä ollaan kesäl­lä sii­nä tilan­tees­sa, että pesäs­sä on run­saas­ti nuo­ria mehi­läi­siä, jot­ka vain kulut­ta­vat, eivät­kä kerää.
Har­mia aiheut­ti­vat myös myö­hään kevääl­lä tul­leet yöpakkaset.
– Mehi­läi­set viet­tä­vät tal­ven niin sano­tus­sa tal­vi­pal­los­sa, kevääl­lä ilmo­jen läm­me­tes­sä tal­vi­pal­lo hajo­aa ja emo alkaa munia, mikä­li tämän jäl­keen on vie­lä pit­kään kyl­miä ilmo­ja, ja pesä on heik­ko tal­ven jäl­jil­tä, ei pesän mehi­läis­mää­rä kas­va, kos­ka kunin­ga­tar ainoas­taan munii eikä hoi­da nii­tä, Jyl­hän­kan­gas-Häk­ki­kä selittää.
Kyl­mäl­lä kevääl­lä oli hänen mukaan­sa satoon suu­rem­pi vai­ku­tus kuin kulu­van kesän lämpötiloilla.
– Ihan­teel­li­nen ilma oli­si sel­lai­nen 20 asteen läm­pö­ti­la. Kovil­la hel­teil­lä mehi­läi­set eivät taas sit­ten jak­sa työskennellä.

Lue lisää kesän huna­ja­sa­dos­ta sekä mehi­läis­tar­hauk­sen tule­vai­suu­den­nä­ky­mis­tä tors­tain 10.8. Rantapohjasta!