Sii­ka­pu­taan kun­nos­tus vih­doin toteutumassa

Siikaputaan tulvauomaa on ruopattu 2000-luvun alussa. Veden virtaaman turvaamiseksi Siikaputaan asukasyhdistys asennutti pumpun Kiiminkijoesta Siikaputaaseen johtavaan tulvauomaan ja on vastannut sen kustannuksista. Mikäli veden virtaama turvataan 250 metrin pituisella putkella, pumppua ei enää tarvita, kertoo Siikaputaan asukasyhdistyksen varapuheenjohtaja Pentti Haapakangas.

Auli Haa­pa­la Haukipudas

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen han­ke Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­ta­mi­sek­si on vih­doin saa­nut tuul­ta pur­jei­siin­sa. Suun­ni­tel­mis­sa on palaut­taa umpeu­tu­nee­seen ja sois­tu­nee­seen joki­haa­raan luon­nol­li­nen vir­taa­ma put­ken avul­la.  Sii­ka­pu­das on vajaat kak­si kilo­met­riä pit­kä Kii­min­ki­joen sivu­haa­ra Hau­ki­pu­taan joki­suul­la Sii­ka­saa­ren ja Keis­kan vaikutusalueilla.

Asu­ka­syh­dis­tys alkoi aja­maan asi­aa jo vuon­na 2005, mut­ta kun­nos­tus­han­ke kaa­tui jako­kun­nan vas­tus­tuk­seen ja pel­koon sii­tä, että hank­keel­la oli­si huo­no­ja vai­ku­tuk­sia Kii­min­ki­joen luon­nol­li­siin virtaamiin.

Myös Keis­kan­lam­mes­sa esiin­ty­vien saha­leh­den (kas­vi) ja vihe­ru­kon­ko­ren­to­jen (hyön­tei­nen) elin­mah­dol­li­suu­det nos­tet­tiin tapetille.

Kään­teen­te­ke­vä oli kevääl­lä 2017 pidet­ty istun­to asu­ka­syh­dis­tyk­sen ja eri osa­puol­ten kans­sa saman pöy­dän äärellä.

Syys­kuun lopul­la saa­tiin ELY-kes­kuk­sel­ta lausun­to, jon­ka mukaan Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man vesit­tä­mi­nen voi­daan teh­dä vesia­lu­een omis­ta­jan suos­tu­muk­sel­la ilman alue­hal­lin­to­vi­ras­ton lupaa.

Hank­keel­la ei näh­dä ole­van hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia vir­taa­miin eikä Keis­kan­lam­men kasvustolle.

ELY:n lausun­nos­sa tode­taan myös, että “Vesi­lain mukai­se­na ylei­sen edun val­vo­ja­na kat­som­me, että ELY-kes­kuk­sen lii­ken­ne- ja infra­struk­tuu­ri -vas­tuu­alu­een tuli­si toteut­taa suun­ni­tel­maan sisäl­ty­vä van­han nelos­tien ja kevyen lii­ken­teen väy­län ali­tus vähin­tään 0,3–0,4 met­rin kokoi­sel­la putkella”.

Tie­suun­ni­tel­man mukaan kysei­ses­sä pai­kas­sa Keis­kan­lam­men koh­dal­la pitäi­si olla 0,8 met­riä hal­kai­si­jal­taan ole­van beto­ni­rum­pu, jota kui­ten­kaan ei ole olemassa.

Suu­rin yksit­täi­nen kus­tan­nus on put­ken hin­ta. Avus­tus­ha­ke­muk­set ja tar­jous­ky­se­lyt läh­te­vät liik­keel­le tämän vuo­den puo­lel­la. Aika­tau­lu­ta­voi­te sii­hen, että vesi saa­daan vir­taa­maan tul­vauo­mas­sa, on ensi vuo­den syys­ke­sä, jol­loin joen veden kor­keus on alim­mil­laan, arvioi Sii­ka­pu­taan Asu­ka­syh­dis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Pent­ti Haapakangas.

Lisää aihees­ta Ran­ta­poh­jas­sa 12.10.