Raken­nus­lau­ta­kun­ta antoi Mar­tin­nie­men pii­pul­le ja voi­ma­lai­tok­sel­le pur­ku­lu­van – “Perus­tei­ta pur­ka­mi­sen estä­mi­sel­le ei ole”

Kuva: Elmo Rautio

Oulun kau­pun­gin raken­nus­lau­ta­kun­ta päät­ti myön­tää UPM-Kym­me­nel­le luvan Lai­ta­ka­rin pii­pun ja Mar­tin­nie­men sahan voi­ma­la­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­sel­le. Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­nan joh­ta­ja Pek­ka Sep­pä­lä ker­too, että asias­ta kes­kus­tel­tiin raken­nus­lau­ta­kun­nan kokouk­ses­sa pitkään.

– Tot­ta kai tämä asia herät­tää tun­tei­ta, mut­ta lain­poh­jai­sia perus­tei­ta pur­ka­mi­sen estä­mi­sel­le ei ole. Asian käsit­te­ly­his­to­ria on sel­lai­nen, jos­sa esi­tyk­sel­le ei voi muu­ta kuin myön­tää lupa, tote­aa raken­nus­val­von­nan joh­ta­ja Pek­ka Sep­pä­lä.

Raken­nus­lau­ta­kun­ta myön­si tors­tai­aa­mun kokouk­ses­saan UPM-Kym­me­nel­le pur­ku­lu­van äänin 6–4.

Sep­pä­län mukaan pur­ku­lu­paa ei kos­kaan anne­ta ennen kuin pää­tös on saa­nut lain­voi­mai­suu­ten­sa. Pää­tök­sen 30 päi­vän vali­tusai­ka alkaa, kun raken­nus­lau­ta­kun­nan pöy­tä­kir­ja tar­kis­te­taan ensi vii­kon tiis­tai­na 8. elo­kuu­ta. Pur­ku­työt alka­vat näil­lä näky­min aikai­sin­taan syyskuussa.

UPM-Kym­me­nen hake­mas­ta pur­ku­lu­vas­ta teh­tiin yhteen­sä 14 huo­mau­tus­ta ja kan­nan­ot­toa 25. hei­nä­kuu­ta annet­tuun mää­rä­ai­kaan men­nes­sä. 456 ihmi­sen alle­kir­joit­ta­man verk­koadres­sin pur­ka­mis­ta vas­taan kerän­nyt kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Kaa­ri­na Tor­ro (sdp.) ei luo­vu­ta, vaik­ka raken­nus­lau­ta­kun­ta antoi yhtiöl­le purkuluvan.

– Olen ollut yhtey­des­sä UPM:lle vii­me vii­kol­la ja vedon­nut vas­tuu­hen­ki­löön, että he miet­ti­si­vät vie­lä sitä, että voi­ko sen [pii­pun] jät­tää niin, että se sääs­tyi­si meil­le muis­to­mer­kik­si, Tor­ro kommentoi.

Päi­vi­tet­ty 13.21: lisät­ty raken­nus­lau­ta­kun­nan äänestystulos