Nii­lo Hei­no­nen on nuo­rin Oulun valtuutetuista

Nii­lo Hei­no­nen on nuo­rin Oulun valtuutetuista

Auli Haa­pa­la

Hau­ki­pu­das

– Jän­nit­tää todel­la! Tämä on ollut unel­ma­ni aina­kin vii­mei­set seit­se­män vuot­ta, sanoo Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon nuo­rim­pa­na edus­ta­ja­na valit­tu 22-vuo­tias kokoo­muk­sen  Nii­lo Hei­no­nen. Hänen mie­les­tään val­tuus­tos­sa ja sen alai­sis­sa toi­mie­li­mis­sä on aidos­ti val­taa vai­kut­taa jokai­sen oulu­lai­sen käyt­tä­miin palveluihin.

Nii­lo Hei­no­sel­la on juu­ret vah­vas­ti Haukiputaalla.

– Olen syn­ty­nyt Kok­ko­las­sa, ja muu­tim­me Hau­ki­pu­taal­le olles­sa­ni 3-vuo­tias vuon­na 1997. Kou­lu­ni kävin Hau­ki­pu­taal­la ja pää­sin yli­op­pi­laak­si Hau­ki­pu­taan lukios­ta. Opin­to­jen takia minul­la on ollut asun­to Oulun kes­kus­tas­sa kesäs­tä 2015 alkaen, ker­too raken­nusark­ki­teh­dik­si nyt tois­ta vuot­ta Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun Kot­kan­tien kam­puk­sel­la opis­ke­le­va Heinonen.

Läpi­me­no oli Hei­no­sel­le rehel­li­ses­ti sanot­tu­na yllä­tys, vaik­ka hän ker­too panos­ta­neen­sa kam­pan­jaan aikaa ja rahaa. Ääni­saa­lis oli 319.

Lue lisää 13.4. Rantapohjasta

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon vali­tul­la uudel­la val­tuu­te­tul­la, kokoo­muk­sen Nii­lo Hei­no­sel­la on juu­ret vah­vas­ti Haukiputaalla.