Moduu­li­put­kat käyt­töön viikonlopuksi

Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man yhtey­des­sä ole­vat moduu­li­put­kat otet­tiin vih­doin käyt­töön tänään per­jan­tai­na. Moduu­li­put­kat omis­ta­va Senaat­ti-kiin­teis­töt luo­vut­ti tilat Oulun polii­sin käyt­töön ja ensim­mäi­set asiak­kaat saa­pu­vat toden­nä­köi­ses­ti jo ensi yönä.

Moduu­li­put­ka­ti­lois­sa on kak­si puol­ta, toi­nen puo­li on tar­koi­tet­tu rikok­ses­ta pidä­te­tyil­le, toi­nen vah­vas­ti päih­ty­neil­le tai häi­riö­tä aiheut­ta­vil­le asiakkaille.

Put­kien käyt­töön­ot­to vii­väs­tyi aiem­mas­ta aika­tau­lus­ta ja Oulun polii­sin­lai­tok­sen yli­ko­mi­sa­rio Arto Autio ker­too­kin moduu­lien val­mis­tu­mi­sen ole­van polii­sil­le suu­ri helpotus.

Put­kien on mah­dol­lis­ta olla käy­tös­sä vähin­tään vii­si vuot­ta. Moduu­li­sel­lit toi­mi­vat Oulun polii­sil­la väis­tö­säi­löön­ot­to­ti­loi­na sii­hen saak­ka, kun tilal­le saa­daan pysy­vät kiin­teät ratkaisut.

Ran­ta­poh­ja pää­si tutus­tu­maan put­kiin tänään, laa­jem­pi jut­tu tiis­tain lehdessä.

Inke­ri Harju