Mar­tin­nie­men saha on tär­keä osa Hau­ki­pu­taan historiaa

Martiniemen sahan voimalaitosrakennuksen seinissä näkyy jopa enemmän graffiteja kuin alkuperäistä pintaa.

Elmo Rau­tio
Haukipudas

Tämän päi­vän Mar­tin­nie­mes­sä vie­rail­les­saan ei vält­tä­mät­tä uskoi­si, että tämä hau­ki­pu­taa­lai­nen kylä oli vie­lä 1900-luvun puo­li­vä­lis­sä poh­joi­sen Oulun seu­dun suu­rim­pia ja vau­raim­pia yhdyskuntia.
Kyläs­sä oli par­haim­mil­laan 15 kaup­paa, usei­ta ravin­to­loi­ta, oma lää­kä­ri- ja ham­mas­lää­kä­ria­se­ma, apteek­ki, tak­sia­se­ma sekä kak­si elo­ku­va­teat­te­ria. Nykyi­sin kon­kreet­ti­sim­pa­na merk­ki­nä men­nees­tä lois­tos­ta sei­so­vat Mar­tin­nie­men sahan rauniot.
Saha oli yli puo­li vuo­si­sa­taa kylän sie­lu ja sydän. Vuon­na 1905 perus­tet­tu puu­ta­va­ra­ja­los­ta­mo työl­lis­ti par­haim­mil­laan 1 300 hen­keä. Sahal­la oli oma sata­ma-alue sekä sivu­rai­de, jota pit­kin mart­tin­nie­me­läi­nen puu­ta­va­ra mat­ka­si rau­ta­teit­se maa­il­mal­le. Kur­tin­hau­dan sata­ma-alue toi­mii nykyi­sin huvi­ve­ne- ja kalas­ta­ja­käy­tös­sä, kun taas rai­de on suu­rim­mak­si osak­si purettu.
Saha-alu­eel­la toi­mii nykyi­sin Mar­tin­nie­mi Tim­ber Oy, mut­ta van­ha puu­hio­mo sei­soo yksin hylät­ty­nä Lai­ta­ka­rin saa­rel­la. Raken­nuk­ses­ta on tosin jäl­jel­lä enää voi­ma­la­ra­ken­nus ja merel­le asti näky­vä piip­pu. Var­si­nai­nen hio­mo­ra­ken­nus puret­tiin tuli­pa­lon jäl­keen vuon­na 2011.
Tie hio­mon voi­ma­la­ra­ken­nuk­sel­le on nykyi­sin var­sin heik­ko­kun­toi­nen sora­tie. Ajo­mat­ka on kui­ten­kin sen arvoi­nen, kun voi­ma­lan piip­pu näyt­täy­tyy koko komeudessaan.
Ros­kis­ta pää­tel­len enti­ses­tä kylän suu­ruu­den sym­bo­lis­ta on tul­lut uhka­roh­keim­pien las­ten kiel­let­ty leik­ki­paik­ka. Saat­taa­pa auton lähes­tyes­sä lähei­seen met­sään ryn­nä­tä nuorisojoukkokin.
Moni ei ehkä tie­dä­kään, miten har­vi­nais­laa­tui­nen raken­nus Mar­tin­nie­men sahan puu­hio­mon voi­ma­la nyky­päi­vä­nä on. Näin van­ho­ja, edel­leen pys­tys­sä ole­via esi­merk­ke­jä 1900-luvun alun teol­li­suusark­ki­teh­tuu­ris­ta ei ole maa­il­mas­sa enää mon­taa jäl­jel­lä. Val­tao­sa tämän ikäi­sis­tä teol­li­suus­ra­ken­nuk­sis­ta on puret­tu jo vuo­si­kym­me­niä sitten.
Sisäl­lä voi­ma­las­sa koh­taa­vat uusi ja van­ha. Raken­nus on luon­nol­li­ses­ti kär­si­nyt ilki­val­las­ta ja sei­nil­lä näkyy enem­män graf­fi­ti­tai­tei­li­joi­den käden­jäl­keä kuin alku­pe­räis­tä pin­taa. Sil­ti itse raken­nus on ver­rat­tain hyväs­sä kun­nos­sa. Voi­ma­lan sisäl­tä löy­ty­vät tur­bii­ni­sa­li ja kat­ti­la­huo­ne ovat ruos­teen peit­tä­mi­nä­kin kuin suo­raan 1920-luvulta.
Se, miten kau­an raken­nus vie­lä saa ruos­tua rau­has­sa, on hämä­rän pei­tos­sa. Raken­nuk­sen tule­vai­suus on kaik­kea muu­ta kuin var­mal­la pohjalla.

Raken­nus­ten
suojelusta
kädenvääntöä

Voi­ma­lai­tos piip­pui­neen on mar­tin­nie­me­läi­sil­le tär­keä maa­merk­ki. Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys ja Hau­ki­pu­das-seu­ra ry on hake­nut koh­tei­den suo­je­lua. Suo­je­lu-sta­tuk­sen hake­mi­ses­ta on muo­dos­tu­nut moni­mut­kai­nen vyyhti.
Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus päät­ti tou­ko­kuus­sa 2013 suo­jel­la ainoas­taan voi­ma­lan pii­pun, voi­ma­la­ra­ken­nus jätet­tiin suo­je­le­mat­ta. Piip­pu oli­si jätet­ty pys­tyyn San­ta­hol­man van­han pii­pun tapaan, kun muut raken­nuk­set oltai­siin purettu.
Raken­nuk­set omis­ta­va UMP Kym­me­ne päät­ti kui­ten­kin valit­taa myös pii­pun suo­je­lus­ta hallinto-oikeuteen.
Sen mukaan pii­pun säi­lyt­tä­mi­nen ei oli­si kus­tan­nus­syis­tä järkevää.
Asiat mut­kis­tui­vat enti­ses­tään, kun ympä­ris­tö­mi­nis­te­riö päät­ti jät­tää Ely-kes­kuk­sen pää­tök­sen vah­vis­ta­mat­ta. Kor­kein hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si vuon­na 2016 Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen ja Hau­ki­pu­das-seu­ran vali­tuk­set aihees­ta. Näin ollen voi­mas­sa ole­vaa suo­je­lu­pää­tös­tä ei ole olemassa.
Aika näyt­tää, kuin­ka kau­an Lai­ta­ka­rin piip­pu vie­lä ter­veh­tii Mar­tin­nie­men venei­li­jöi­tä muis­tu­tuk­se­na lois­ton päi­vis­tä. UPM-Kym­me­ne Oyj hakee nimit­täin Oulun kau­pun­gil­ta lupaa pur­kaak­seen Lai­ta­ka­rin sahan van­han voi­ma­lai­tos­ra­ken­nuk­sen ja pii­pun pur­ka­mi­seen. Oulun kau­pun­gin raken­nus­val­von­ta ottaa asias­sa vas­taan kir­jal­li­sia huo­mau­tuk­sia 25.7. saak­ka. Hyvä­kun­toi­sen rapau­tu­mat­to­man pii­pun pur­ka­mi­nen hävit­täi­si pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den mukaan arvok­kaan muis­to­mer­kin poh­jois­suo­ma­lai­ses­ta sahakulttuurista.