Lyy­li maa­il­maa valloittamaan

*** Local Caption *** @Kuvateksti:Lyyli ja hurja Paperi-Hukka on Pipsa Pentin esikoisteos.

Auli Haa­pa­la Haukipudas

Hau­ki­pu­taal­ta kotoi­sin ole­van las­ten­kir­jai­li­jan Pip­sa Pen­tin kir­joit­ta­ma satu­kir­ja Lyy­li ja hur­ja Pape­ri-Huk­ka on läh­te­nyt maa­il­man­val­loi­tuk­sel­le. Kir­jan kuvi­tuk­set valit­tiin kesäl­lä Mik­ke­lin Kuvi­tustrien­na­leen Mik­ke­lin Tai­de­museoon. Kuvi­tuk­set valit­tiin edus­ta­maan myös suo­ma­lais­ta las­ten­kir­ja­ku­vi­tus­tai­det­ta Bra­tis­la­van Lastenkirjakuvitusbienaleen.

Kysees­sä on maa­il­man suu­rin las­ten­kir­ja­ku­vi­tus­bien­na­le ja näyt­te­ly on täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä Slo­va­kian Kan­sal­lis­museos­sa Bra­tis­la­vas­sa. Näyt­te­lys­sä on las­ten­kir­ja­ku­vi­tuk­sia 49:stä maas­ta. Bienn­alen jär­jes­tää IBBY (Inter­na­tio­nal Board on Books for Young People), joka on kan­sain­vä­li­nen orga­ni­saa­tio, jon­ka alai­suu­des­sa ovat mm. kuvi­tus­tai­teel­le jaet­ta­vat H.C.Andersenin ja Anni Swa­nin pal­kin­not. Unesco on muka­na myös kysei­sen biennalessa.

– Olin itse Bra­tis­la­vas­sa bienn­alen ava­jais­juh­lis­sa Slo­va­kian Kan­sal­lis­teat­te­ris­sa ja kävin näyt­te­lys­sä­kin. Aivan mah­ta­van ainut­laa­tui­nen koke­mus, ker­too Pip­sa Pentti.

Lyy­li-satu­kir­ja ilmes­tyi Ota­van kus­tan­ta­ma­na vuon­na 2016. Kir­ja valit­tiin Rune­berg Junior 2017 ehdokkaaksi.

Pip­sa Pent­ti (s.1976) on käy­nyt kou­lut ja viet­tä­nyt lap­suu­den ja nuo­ruus­vuo­det Haukiputaalla.

Tätä nykyä hän on kotiäi­ti, kuvit­ta­ja ja kuva­tai­tei­li­ja ja asuu Hel­sin­gis­sä mie­hen­sä ja nel­jän lap­sen­sa kans­sa. Pent­ti on val­mis­tu­nut tai­teen mais­te­rik­si ja opis­kel­lut tai­tei­ta myös Mont­rea­lis­sa Kanadassa.