Koi­rat eivät kuu­lu viral­li­sel­le uimarannalle

Tui­ja Järvelä-Uusitalo
Haukipudas/ Ii

Hau­ki­pu­taan Inkon­no­kan uima­ran­ta pois­tet­tiin kevääl­lä Oulun kau­pun­gin viral­lis­ten uima­ran­to­jen listalta.

Osa koi­ra­no­mis­ta­jis­ta on kat­so­nut, että ran­ta on pää­tök­sen myö­tä sal­lit­tu myös koi­ril­le. Ran­nal­la on käy­ty aihee­seen liit­tyen koi­ra­nuit­ta­jien ja mui­den ran­nan­käyt­tä­jien välis­tä suukopua.
Oulun kau­pun­gin lii­kun­ta­paik­ko­jen isän­nöit­si­jä Jar­mo Savu­kos­ki ker­too, että koi­rien uit­ta­mi­nen Inkon­no­kan uima­ran­nal­la on edel­leen kiel­let­ty. Kiel­to on voi­mas­sa sen takia, että uima­ran­nan palaut­ta­mi­ses­ta viral­li­sek­si ran­nak­si on teh­ty aloite.

 

– Ran­nal­la on edel­leen viral­li­sen uima­ran­nan kyl­tit ja ves­saa lukuu­not­ta­mat­ta muut varus­tuk­set. Emme ole halun­neet pois­taa nii­tä ennen kuin tulee lopul­li­nen pää­tös uima­ran­nan koh­ta­los­ta. Näin ollen koi­rien uit­ta­mi­nen on siel­lä edel­leen kiel­let­ty, Savu­kos­ki sanoo.

Myös­kään Iis­sä ei ole erik­seen koi­ril­le osoi­tet­tu­ja uimarantoja.
– Viral­li­sil­le uima­ran­noil­le koi­ria ei saa vie­dä, sanoo kun­nal­lis­tek­nii­kan työn­te­ki­jä Mik­ko Tammi.

Lue aihees­ta lisää Ran­ta­poh­jas­ta tiis­tai­na 11.7.