Kau­pun­gil­la YT-neu­vot­te­lut edes­sä, lukio­verk­ko taas tarkasteluun

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala julkisti tänään iltapäivällä Muutosohjelma 2020:n.

Teea Tun­tu­ri
Oulu

Tänään ilta­päi­väl­lä jul­kais­tu kau­pun­gin Muu­tos­oh­jel­ma 2020 ja alku­vii­kos­ta jul­kais­tu talous­ar­vio sekä -suun­ni­tel­ma tule­vil­le vuo­sil­le sisäl­tä­vät toi­men­pi­tei­tä, joil­la on vai­ku­tus­ta hen­ki­lös­tön ase­maan. Oulun kau­pun­ki halu­aa varau­tua enna­koi­vas­ti tule­viin muu­tok­siin. Tämän vuok­si kau­pun­ki käyn­nis­tää nopeal­la aika­tau­lul­la yhteis­toi­min­ta­me­net­te­lyn hen­ki­lös­tön­sä kans­sa. Myös kun­ta­lii­tok­sen muka­naan tuo­ma irti­sa­no­mis­suo­ja päättyy.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja ei halua ottaa mitään kan­taa sii­hen, mon­taa­ko kau­pun­gin hen­ki­lös­töön kuu­lu­vaa hen­ki­löä yt-neu­vot­te­lut koskisivat.
– Nyt on niin monen­lai­sia asioi­ta yhtä aikaa pöy­däl­lä, että ne kaik­ki pitää käsi­tel­lä erik­seen omis­sa pro­ses­seis­saan osa­na tätä yhtä suur­ta menet­te­lyä, Laa­ja­la sanoi.

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lut aset­ta­vat sääs­tö­jä etsit­täes­sä vaih­toeh­doik­si joko hen­ki­lös­tös­tä tai tilois­ta sääs­tä­mi­sen. Esil­le tar­kas­te­lus­sa nos­te­taan taas ker­ran lukio­verk­ko, jos­ta esil­lä olleen tii­viim­män pal­ve­lu­ver­kon mukaan pys­tyt­täi­siin saa­maan aikaan vuo­si­ta­sol­la 1,4 mil­joo­nan euron sääs­töt, nyky­mal­lin 300 000 euron sääs­töi­hin ver­rat­tu­na. Lukio­ver­kos­sa on tar­kas­tel­tu muun muas­sa Hau­ki­pu­taan ja Kii­min­gin lukioi­den lak­kaut­ta­mis­ta säästökeinona.

Lue lisää aihees­ta Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 12.10.