Kalan­kas­va­tus Hau­ki­pu­taan edus­tal­la alkaa vuo­den kuluttua

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on tänään myön­tä­nyt Lai­ta­ka­rin Kala Oy:lle ympä­ris­tö- ja vesi­ta­lous­lu­van kalan­kas­va­tus­toi­min­taan Perämerellä.

Lupa on mää­rä­ai­kai­nen ja voi­mas­sa vuo­teen 2027 asti. Lai­ta­ka­rin Kala Oy ker­too ole­van­sa erit­täin tyy­ty­väi­nen pää­tök­seen, joka myön­net­tiin pää­osin yri­tyk­sen hake­muk­sen mukai­se­na. Lupa mah­dol­lis­taa noin 1000 ton­nin vuo­sit­tai­sen kalan­kas­va­tuk­sen Hau­ki­pu­taan edus­tan meria­lu­eel­la ja se on kool­taan suu­rin Suo­mes­sa myön­net­ty yksit­täi­nen kalan­kas­va­tus­lu­pa. Nyt myön­ne­tyl­lä Iso­ma­ta­lan-Lai­ta­ka­rin kalan­kas­va­tus­lai­tok­sen luval­la on yri­tyk­sen mukaan suu­ri mer­ki­tys myös Suo­men kalan­kas­va­tusa­lal­le; se antaa uskoa alan kasvumahdollisuuksiin.

Han­ket­ta on val­mis­tel­tu yhteis­työs­sä mm. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen, rehu­val­mis­ta­ja Rai­sio­aquan sekä Hätä­lä Oy:n kans­sa. Hätä­lä on Suo­men suu­rin kalan­ja­los­tusa­lan yri­tys. Mer­kit­tä­vä osa kalan­kas­va­tus­lai­tok­sen tuo­tan­nos­ta tulee sen jalos­tet­ta­vak­si. Hätä­lä arvioi lai­tok­sen avaa­van uusia mah­dol­li­suuk­sia kala­tuot­tei­den val­mis­tuk­sel­le niin koti­maan mark­ki­noil­le kuin vien­tiin­kin. Samal­la lai­tos tuo työ­paik­ko­ja Poh­jois-Suo­meen ja aut­taa kor­vaa­maan kalan tuon­tia ulkomailta.

Nyt myön­net­ty lupa käyn­nis­tää tar­kem­man suun­nit­te­lu­työn, jot­ta kalan­kas­va­tus voi­daan aloit­taa kevääl­lä 2018 Hau­ki­pu­taan meria­lu­eel­la. Lai­ta­ka­rin Kala Oy kas­vat­taa kir­jo­loh­ta myös Kui­va­nie­men Vatungissa.

Lai­ta­ka­rin Kala Oy on vuon­na 2015 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tavoit­tee­na on tuot­taa koti­mais­ta kir­jo­loh­ta ympä­ris­töä mah­dol­li­sim­man vähän kuor­mit­taen. Tähän pääs­tään yri­tyk­sen mukaan muun muas­sa käyt­tä­mäl­lä Rai­sio­aquan vuon­na 2016 lan­see­raa­maa Itä­me­ri­re­hua. Itä­me­ri­re­hu hyö­dyn­tää Itä­me­ren silak­kaa ja kilo­hai­lia rehun val­mis­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vän kala­jau­hon ja –öljyn tuo­tan­nos­sa. Näin Itä­me­reen ei tuo­da ravin­tei­ta ulko­puo­lel­ta, sen sijaan ravin­tei­ta ote­taan meres­tä enem­män kuin nii­tä kalan­kas­va­tuk­ses­ta vapautuu.