Jokai­nen minuut­ti hyödyksi

Mih­kel Kol­dits on sovit­ta­nut Tapio Rau­ta­vaa­ran lau­lu­ja musi­kaa­liin. Taa­em­pa­na ohjaa­ja-käsi­kir­joit­ta­ja Kai Leh­ti­nen, joka oli muka­na lau­an­tain lau­lu­lei­ril­lä Haukiputaalla.

Auli Haa­pa­la

– Kyl­lä täs­tä on jota­kin aivan käsit­tä­mä­tön­tä syn­ty­mäs­sä, kuvai­lee Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ron puheen­joh­ta­ja Han­nu Luh­ta­nie­mi val­mis­teil­la ole­vaa mies­kuo­ron ja Kai Leh­ti­sen yhteisprojektia.

Tapio Rau­ta­vaa­ran elä­mäs­tä ker­to­van “En päi­vää­kään vaih­tai­si pois” -musi­kaa­lin kap­pa­lei­ta har­joi­tel­tiin ja hiot­tiin lau­lu­lei­ril­lä vii­me vii­kon­lop­pu­na Haukiputaalla.

– Jokai­nen minuut­ti käy­te­tään hyö­dyk­si, kun yhdes­sä ollaan, sum­ma­si  kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja ja musii­kin sovi­tuk­sis­ta vas­taa­va Mih­kel Koldits.

Musi­kaa­lin työs­tä­mi­nen ja har­joit­te­lu alkoi alku­vuo­des­ta ja jat­kuu tii­vii­nä koh­ti h-het­keä 4. mar­ras­kuu­ta, jol­loin musi­kaa­li esi­te­tään Oulun Made­to­jan salis­sa. Kah­teen esi­tyk­seen on myy­ty jo yli tuhat lippua.

– Kyl­lä täs­tä hyvä tulee. Tämä on pelot­ta­van hur­ja poruk­ka. En ole ennen tavan­nut näin osaa­vaa ja tavoit­teel­lis­ta sak­kia. Täs­sä on hyvä olla muka­na, tote­aa käsi­kir­joi­tuk­ses­ta ja ohjauk­ses­ta vas­taa­va Kai Lehtinen.

Ran­ta­poh­ja seu­raa jut­tusar­jas­sa musi­kaa­li­pro­jek­tin ete­ne­mis­tä. Lue lisää Ran­ta­poh­jas­ta huo­men­na tors­tai­na 11.5.