Iso­nie­men lei­ri­kes­kus käyt­tö­kiel­los­sa

Ran­ta­poh­ja
Hau­ki­pu­das

Oulun seu­ra­kun­tien omis­ta­mat Umpi­mäh­kän ja Iso­nie­men lei­ri­kes­kus­ten pää­ra­ken­nuk­set on ase­tet­tu käyt­tö­kiel­toon.
Lei­ri­kes­kus­ten mui­ta raken­nuk­sia voi käyt­tää 1.9.2017 saak­ka. Lei­ri­kes­kuk­set sijait­se­vat Oulun­sa­los­sa ja Hau­ki­pu­taal­la.

 
Käyt­tö­kiel­toon pää­dyt­tiin, sil­lä Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män kiin­teis­tö­joh­ta­jan Jaa­na Val­juk­sen mukaan seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä sisäil­maon­gel­miin suh­tau­du­taan vaka­vas­ti, eikä kenen­kään ter­veyt­tä halu­ta vaa­ran­taa.
Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä on tänä vuon­na ollut suu­ria muu­tok­sia lei­ri­kes­kus­ten osal­ta. Seu­ra­kun­nan yhdek­säs­tä lei­ri­kes­kuk­ses­ta kak­si on myy­ty: Hie­ta­saa­ri Oulun kes­kus­tan tun­tu­mas­sa ja Vasa­mo Yli­kii­min­gis­sä. Sii­ran­jär­ven lei­ri­kes­kus Tai­val­kos­kel­la tulee toden­nä­köi­ses­ti myyn­tiin myö­hem­min.

 
Kai­kis­ta lei­ri­kes­kuk­sis­ta ei suin­kaan luo­vu­ta, vaan Oulun seu­ra­kun­nil­le jää­vät Rokuan, Läm­sän­jär­ven, Suve­lan (Kii­min­gis­sä) ja Juu­man  (Kuusa­mos­sa) lei­ri­kes­kuk­set.
Nyt käyt­tö­kiel­toon ase­te­tuis­ta meren­ran­nal­la sijait­se­vis­ta lei­ri­kes­kuk­sis­ta joko Iso­nie­meen tai Umpi­mäh­kään raken­ne­taan uusi lei­ri­kes­kus riip­puen sii­tä, kum­paan seu­ra­kun­tayh­ty­mä saa ympä­ris­tö­lu­van.
Kiin­teis­tö­joh­ta­ja Val­juk­sen mukaan jäl­jel­le jää­viä lei­ri­kes­kuk­sia on kehi­tet­ty ja kehi­te­tään siten, että lei­ri­läi­sil­lä on jat­kos­sa aikai­sem­paa parem­mat tilat lei­ri­toi­min­taan. Kiin­teis­tö­jen mää­rää kar­si­mal­la saa­daan mää­rä­ra­hat parem­min riit­tä­mään kiin­teis­tö­jen kun­nos­sa­pi­toon.