Hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kadon­nut lin­tu­har­ras­ta­ja yhä kateis­sa Oijärvellä

Oijär­vel­lä lau­an­tai­na hei­nä­kuun lop­pu­puo­lel­la kadon­nut 70-vuo­tias lin­tu­har­ras­ta­ja on yhä kateis­sa, Oulun polii­sis­ta kerrotaan.

Kadok­sis­sa ole­va 70-vuo­tias mies­hen­ki­lö läh­ti lau­an­tai­na 22. hei­nä­kuu­ta puo­len­päi­vän aikaan ren­gas­ta­maan lin­tu­ja ja jät­ti auton­sa Iin Honkakoskelle.

– Vii­kon­lo­pun aika­na­kin on teh­ty etsin­tö­jä, mut­ta lin­tu­har­ras­ta­jaa ei ole löy­ty­nyt. Etsin­tö­jä tul­laan vie­lä jat­ka­maan, kun vaan pys­ty­tään, ker­too rikos­ko­mi­sa­rio Jus­si Hyr­käs Oulun poliisilaitokselta.

Vii­mei­set jäl­jet kadon­nees­ta on löy­det­ty Rak­ka­lam­min­suol­ta muut­to­hau­kan pesäl­tä. Etsin­tö­jen alus­sa mää­ri­tel­ty alue on tut­kit­tu kat­ta­vas­ti, mut­ta etsin­nät eivät ole tois­tai­sek­si tuot­ta­neet tulosta.

Hyrk­kään mukaan on vai­kea sanoa löy­de­tään­kö kadon­nut­ta lin­tu­har­ras­ta­jaa isol­ta ja vai­kea­kul­kui­sel­ta alu­eel­ta. Polii­si pitää yli kah­den vii­kon etsin­tö­jen jäl­keen var­sin epä­to­den­nä­köi­se­nä, että kadon­nut hen­ki­lö oli­si täs­sä vai­hees­sa vie­lä elossa.