Har­ras­te­sar­jas­sa juh­lit­tiin yli-iiläi­siä mestareita

Yli-iilŠäinen Oilerssi. Kuvassa takarivissäŠ vas. katsottuna: Jussi Saarikoski, Janne MŠäkeläŠ, Matti MŠäkeläŠ ja Veli-Matti Juntti KeskirivissŠä: varakapteeni Jarkko NiemeläŠ, Ville Saarikoski, varakapteeni Niko Luokkanen, Eetu Ruonakangas ja Tuomas Mettovaara EturivissäŠ: Kapteeni Timo Luokkanen ja maalivahti Miika Ruonakangas Kuvasta puuttuvat alkusarjassa pelanneet Lauri PäŠkkiläŠ ja Aleksi Ruonakangas.

Aap­po Räihä
Yli-Ii

Yli-Iin kau­ka­lo­pal­lo -puu­laa­kin Har­ras­te­sar­ja pelat­tiin sun­nun­tai­na 19.2. napa­kas­sa pak­ka­ses­sa. Aamu­loh­kos­sa näh­tiin heti alus­ta saak­ka lois­te­liai­ta suo­ri­tuk­sia niin ken­täl­lä kuin selostuspuolella.
Legen­daa­ri­nen Team Pah­ka­la lunas­ti lupauk­sen­sa ja oli kovem­pi kuin kos­kaan. Mie­leen­pai­nu­vin­ta oli Juk­ka Saa­re­lan ensim­mäi­sen pelis­sä teke­mät 4 maa­lia, joi­hin hän tar­vit­si aikaa vain 7 minuut­tia. Kysees­sä lie­nee jon­kin sor­tin Yli-Iin ennätys.
Toi­nen iloi­nen asia oli poro­mies­ten eli Sop­pa­tyk­kien hir­mu­vi­re. Ensim­mäi­sen tap­piot­te­lun jäl­keen Sop­pa­ty­kit paran­si­vat hui­mas­ti ottei­taan ja kaa­toi­vat sekä enti­sen mes­ta­rin (Pahin, luke­min 4–3), että tule­van mes­ta­rin (Oilers­sin, luke­min 3–1).
Eri­tyis­mai­nin­ta Sop­pa­tyk­kien Veik­ko Mäke­läl­le, joka teki paluun ken­til­le 4 vuo­den tauon jäl­keen ja tehoi­li Oilers­sia vas­taan 1+2 teho­pis­tet­tä! Hatun­nos­to myös Har­ras­te­sar­jan van­him­mal­le pelaa­jal­le, 44-vuo­ti­aal­le Mar­kus ”Hasek” Mäke­läl­le, joka pala­si askiin louk­kaan­tu­mis­ten jäl­jil­tä. Samat sanat Jan­ne ”Janets­ky” Mäke­läl­le, joka jak­soi pol­kea Oilers­sin rivis­sä vie­lä toi­se­na­kin päi­vä­nä: ”Näl­kää riittää”.
Alku­loh­kos­ta surf­fa­si­vat jat­koon Oilers­si, Team Pah­ka­la ja Win­ni­peg. Sop­pa­ty­kit puto­si­vat ulos pie­nim­mäl­lä mah­dol­li­sel­la mar­gi­naa­lil­la ja tulos tar­kas­tet­tiin lii­ton gurul­ta. Mes­ta­ri­jouk­kue PaHI jätet­tiin tylys­ti loh­kon viimeiseksi!
Ilta­päi­vän loh­kos­sa vii­let­ti­vät myös kak­si +40 -vuo­tias­ta pelaa­ja: Kuja­Jus­sien Ant­ti ”Rai­pe” Tuo­mi­kos­ki ja Cap­sin Tuo­mo ”Nump­pa” Luk­ka­ri. Täs­sä loh­kos­sa tais­tel­tiin tosis­saan pai­kois­ta koh­ti Luon­to-olo­huo­neen sau­nan lau­tei­ta ja Kuja­Jus­sien koh­ta­lo­na oli saa­da luu käteen pie­nim­mäl­lä mah­dol­li­sel­la erol­la. Kuja­Jus­sit kaa­toi­vat tule­van fina­lis­tin Kar­va­ka­mut luke­min 2–1. Voit­to Cap­sis­ta oli­si tien­nyt loh­ko­voit­toa, mut­ta tulok­se­na oli 3–0 tap­pio ja lau­lu­kuo­ro. Erot täs­sä­kin tur­nauk­ses­sa oli­vat erit­täin pie­niä. Loh­ko­voi­ton kai­ra­si Kar­va­ka­mut, kak­ko­nen oli Caps ja kol­man­te­na jat­koon Ruikuttajat.

Pudo­tus­pe­leis­sä
ei armoa

Puo­li­vä­lie­ris­sä koh­ta­si­vat parit Rui­kut­ta­jat — Win­ni­peg ja Team Pah­ka­la -Caps. Ensim­mäi­ses­sä otte­lus­sa Rui­kut­ta­jat ja Win­ni­peg vään­si­vät todel­la tasai­ses­ti. Rui­kut­ta­jat kui­ten­kin lisä­si­vät hil­jal­leen kier­rok­sia ja Mar­kus ”Hasek” Mäke­lä jou­tui veny­mään usko­mat­to­miin jal­ka­pat­ja­tor­jun­toi­hin. Se ei kui­ten­kaan riit­tä­nyt, kun Yli-Iin oma poi­ka Mik­ko Pent­ti­lä unoh­det­tiin selus­taan ja tulok­se­na 3–2 voit­to iiläi­sil­le Ruikuttajille.
Toi­ses­sa paris­sa Team Pah­ka­la näyt­ti jouk­kue­pe­lin mer­ki­tyk­sen tär­keyt­tä näis­sä peleis­sä. Kap­tee­ni Yli­pah­ka­la tais­te­li esi­mer­kil­li­ses­ti saa­den koko jouk­ku­een syt­ty­mään hur­jaan viree­seen. Maa­lit teki­vät Juk­ka Saa­re­la, Jark­ko Yli­pah­ka­la ja Räi­hän Jas­ka, lop­pu­lu­ke­mat 3–1 Team Pah­ka­lal­le. Mis­sä ovat Pah­ka­lan kuu­lui­sat kan­nus­tus­jou­kot, kun peli on parem­paa kuin koskaan?
Välie­ris­sä vas­tak­kain oli­vat iiläi­set Kar­va­ka­mut ja Rui­kut­ta­jat sekä yli-iiläi­set Oilers­si ja Team Pah­ka­la. Ensim­mäi­ses­sä pelis­sä Kar­va­ka­mu­jen vauh­ti oli tyr­mää­vän kovaa. Rui­kut­ta­jien lii­ke ei riit­tä­nyt miten­kään Kar­va­ka­mu­jen tah­tiin ja lop­pu­lu­ke­mat komei­li­vat tau­lul­la 4–2. Kar­va­ka­mu­jen teho­mie­he­nä hää­ri Keinänen.
Toi­ses­sa pelis­sä Team Pah­ka­la siir­tyi avaus­mi­nuu­teil­la 1–0 joh­toon Juk­ka Saa­re­lan maa­lil­la. Sen jäl­keen Oilers­sin maa­li­vah­ti Mii­ka Ruo­na­kan­gas til­kit­si luu­kut ja Team Pah­ka­la ei löy­tä­nyt enää lää­ket­tä lait­taa pal­loa maa­liin. 1–1 tasoi­tuk­sen täräyt­ti Jan­ne Mäke­lä. Vil­le Saa­ri­kos­ki lisä­si joh­toa 2–1 ja lop­pu­lu­ke­mat Oilers­sil­le 3–1, maa­lin­te­ki­jä­nä Niko Luokkanen. 

Finaa­lis­ta
spektaakkeli

Prons­si­pe­lis­sä alkoi hen­toi­nen lumi­sa­de hai­ta­ta näky­vyyt­tä. Koke­mus oli valt­tia, kun Team Pah­ka­la kar­ka­si Saa­re­lan osu­mal­la 1–0 joh­toon. Rui­kut­ta­jat tuli kui­ten­kin tasoi­hin Topias ”Lai­ne” Jaa­ran upeal­la osu­mal­la. Sit­ten vip­pa­si pudo-tus­pe­leis­sä lie­keh­ti­nyt Räi­hän Jas­ka pal­lon omas­ta pää­dys­tä vas­tus­ta­jan maa­liin. Kap­tee­ni Yli­pah­ka­la lisä­si löy­lyä kiu­kaa­seen, niin luke­mat oli­vat jo 3–1. Team Pah­ka­lan tii­vis jouk­kue­pe­li toi­mi ja Kave­rin Mat­ti poi­mi muu­ta­man paraa­ti-pelas­tuk­sen. Lop­pu­tu­lok­se­na ansait­tu voit­to ja mita­lit Pah­ka­kos­ken mie­hil­le 12 vuo­den tauon jälkeen.
Finaa­lis­sa lumi­sa­de yltyi ja otte­lu ete­ni ensim­mäi­set 10 minuut­tia tilan­tees­sa 0–0. Sit­ten iski hur­mios­sa pelan­nut Oilers­sin pak­ki Vil­le Saa­ri­kos­ki. Tuli­nen piis­ka hei­lah­ti kes­kia­lu­eel­ta ja pal­lo pai­nui Kar­va­ka­mu­jen maa­lin peru­koil­le. Erän lopus­sa Eetu Ruo­na­kan­gas lisä­si Kar­va­ka­mu­jen ahdin­koa zip­paa­mal­la pal­lon omas­ta pää­dys­tä vas­tus­ta­jan maa­lin ylä­nurk­kaan, 2–0 Oilers­sil­le Kar­va­ka­mut koko­si­vat jouk­kon­sa erä­tauol­la ja jouk­kue pai­noi ker­ta toi­sen­sa jäl­keen hyök-käyk­set koh­ti Oilers­sin maa­lia, joka tuot­ti lopul­ta tulos­ta Kei­nä­sen maa­la­tes­sa kaven­nuk­sen 1–2. Vii­si minuut­tia ennen toi­sen erän lop­pua Kei­nä­nen tulit­ti jäl­leen pal­lon Oilers­sin häk­kiin ja tilan­ne oli tasan 2–2.
Otte­lun vii­mei­sil­lä minuu­teil­la ei enää maa­le­ja näh­ty, vaik­ka Kar­va­ka­mu­jen Kei­nä­sel­lä oli tyh­jä maa­li edes­sä 15 sekun­tia ennen lop­pua. Mies hutai­si pal­lon maa­liin ohi. Jat­koai­ka pelat­tiin kol­mel­la kol­mea vas­taan ja Oilers­si mars­sit­ti kap­tee­ni Luok­ka­sen mah­ti­käs­kyl­lä ken­täl­le ykkös­pys­syt (Luok­ka­nen, Junt­ti & Mäke­lä) ja tar­koi­tuk­se­na oli rat­kais­ta peli saman tien, niin pää­see saunomaan.
Luok­ka­nen kaa­pi aloi­tus­voi­ton Oilers­sil­le, Mäke­lä var­mis­ti alhaal­la ja Junt­ti sän­tä­si pal­lon kans­sa vas­tus­ta­jan pää­tyyn. Pal­lo ajau­tui Luok­ka­sen Nikol­le, joka syöt­ti sen maa­lin eteen unoh­tu­neel­le Jun­til­le. Junt­ti lau­koi ker­ran ja jat­koi Aho­lan tor­ju­man pal­lon tuli­sel­la ran­ne­ve­dol­la Kar­va­ka­mu­jen maa­liin. Kar­va­ka­mut pro­tes­toi­vat voi­mak­kaas­ti, että pal­lo ei käy­nyt maa­lis­sa. Tuo­ma­ri näki pal­lon mene­vän maa­liin, näyt­ti kes­kel­le ja Oi-lers­sin voi­ton­juh­lat alkoi­vat. Mes­ta­ruus tuli jäl­leen Yli-Iihin ja pak­ki­pa­ri Jun­tis­ta & Mäke­läs­tä tuplamestareita.
Har­ras­te­sar­jan maa­li- ja pis­te­pörs­sin voit­ta­ja pal­kit­tiin Team Pah­ka­lan Juk­ka ”kul­ta­ran­ne” Saa­re­la (10+1=11). Har­ras­te-sar­jan paras maa­li­vah­ti oli Oilers­sin Mii­ka Ruo­na­kan­gas ja paras puo­lus­ta­ja Oilers­sin Vil­le Saarikoski.