Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­muk­sen tuo­ma­ris­to valittu

Cappas harjoittelee omaa esitystään Väinö.

Cap­pas tuo laval­le kii­min­ki­läi­sen Väinön

Teea Tun­tu­ri
Haukipudas

Har­ras­ta­ja­teat­te­ri­kat­sel­mus Poho­jo­nen pöl­lyy­tys jär­jes­te­tään 1.–3.9. Haukiputaalla.
Tuo­na vii­kon­lop­pu­na Poh­jois-Suo­men har­ras­ta­ja­teat­te­rit juh­lis­ta­vat itse­näis­tä Suo­mea tuo­den poh­jois­ta his­to­ri­aa ja elä­mää Hau­ki­pu­taan lavoille.

Vii­kon­lo­pun jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Cap­pas-teat­te­rin alle kym­me­nen hen­gen aktii­vi­po­ruk­ka yhdes­sä Oulu-opis­ton kans­sa. Samal­la cap­pas­lai­set har­joit­te­le­vat omaa näy­tel­mään­sä osak­si tapah­tu­maa. Ryh­mä tuo näyt­tä­möl­le kii­min­ki­läi­sen Pent­ti Hon­ka­sen ja Maa­rit Kan­gas­luo­man kir­joit­ta­man Väi­nön, joka ker­too oikeas­ta kii­min­ki­läi­ses­tä mie­hes­tä. Näy­tel­mä sijoit­tuu 1950-luvun Kii­min­kiin, mut­ta pitää sisäl­lään Oulun alu­een his­to­ri­aa laajemmaltikin.
– Poh­jois-Suo­men ryh­mät ovat tart­tu­neet hyvin tähän kat­sel­muk­seen. Video­tal­len­teet pitää lähet­tää meil­le kesä­kuun puo­li­vä­liin men­nes­sä, joten aikaa on vie­lä pyr­kiä mukaan. Videon ei tar­vit­se olla val­mis esi­tys, vaan se voi olla vaik­ka läpi­me­no­har­joi­tuk­sis­ta, jos­ta sel­vi­ää, mis­tä on kyse, San­ni Lut­ti­nen kertoo.
– Aktii­vi­set har­ras­ta­ja­ryh­mät hake­vat var­mas­ti mukaan, mut­ta toi­voi­sin, että myös pie­net poru­kat tai yksit­täi­set hen­ki­löt­kin roh­kais­tui­si­vat läh­te­mään Poho­jo­seen pöl­lyy­tyk­seen, Jen­ni Mat­ti­la sanoo.

Ammat­ti­lai­sis­ta koos­tu­va esi­raa­ti valit­see tee­maan par­hai­ten sopi­vat näy­tök­set. Itse kat­sel­muk­ses­sa valin­nan teke­vä arvoi­sa raa­ti koos­tuu kult­tuu­ria­lan ammat­ti­lai­sis­ta. Jou­ni Ris­sa­nen, Pir­jo Yli-Mau­nu­la ja Ant­ti Kai­ra­ka­ri arvioi­vat esi­tyk­set syys­kuus­sa Hau­ki­pu­taal­la van­kal­la ja moni­puo­li­sel­la ammattitaidolla.

Lue koko jut­tu Ran­ta­poh­jas­ta 6.4.