Ens­kan nostalgiaa

Radio on säi­lyt­tä­nyt hyvin ase­man­sa vii­me vuo­sien media­myl­ler­ryk­ses­sä. Kuu­lun itse­kin nii­hin, joil­la radio on auki lähes koko val­veil­lao­loa­jan. Arki­sin seu­raan uutis- ja ajan­koh­tais­oh­jel­mien vir­taa jo työ­ni­kin puo­les­ta, mut­ta panen radion auki myös vii­kon­lop­pui­sin lau­an­tai- ja sun­nun­tai­puu­hia säestämään.

Lau­an­tai-ilta­päi­vien kuun­nel­ta­viin ohjel­mii­ni kuu­luu Radio Suo­men Entis­ten nuor­ten sävel­lah­ja, jon­ka koh­dey­lei­söä ikä­luok­ka­ni on. Ohjel­ma tuo nos­ta­gian­vä­rei­tä sel­kä­pii­hin niil­le, jot­ka eli­vät nuo­ruut­taan sil­loin, kun nuo­ri­so­kult­tuu­ri rymis­te­li Suo­meen toden teol­la. Ajan­jak­so alkaa 1960-luvun puo­les­ta­vä­lis­tä ja jat­kuu jon­ne­kin 1980-luvun puo­leen­vä­liin saakka.

Suo­mi oli pal­jol­ti yhte­näis­kult­tuu­rin maa aina 90-luvun alkuun saak­ka ja sitä se oli myös nuo­ri­so­kult­tuu­rin osal­ta, mikä­li Entis­ten nuor­ten sävel­lah­jaa eli Ens­kaa on usko­mi­nen. Radio-ohjel­man ter­vei­sis­sä tois­tu­vat muis­tot sii­tä, kuin­ka huol­toa­se­mal­la kuun­nel­tiin juke­bok­sis­ta Hur­ri­ga­nes­ta, saa­tiin ensim­mäi­nen kaset­ti­mank­ka tai levy­soi­tin ja dis­koil­tiin kesäi­sin hei­nän­teon jäl­keen tans­si­pai­koil­la. Ja aivan. Kuun­nel­tiin radios­ta Nuor­ten sävel­lah­jaa, jon­ka for­maat­ti oli kopioi­tu aikui­sil­le suun­na­tus­ta Sävellahja-ohjelmasta.

Nos­tal­gi­aa pys­tyy har­joit­ta­maan sai­rau­teen asti. Men­nee­seen hai­kai­li­joil­ta voi aina kysyä, oli­ko ennen kaik­ki parem­min vai­ko vain eri taval­la ja ehkä huonomminkin.

Voi olla, että Entis­ten nuor­ten sävel­lah­jan tyyp­pis­tä ohjel­maa on mah­do­ton­ta toteut­taa vaik­ka­pa 30 vuo­den kulut­tua. Kult­tuu­rin ja musii­kin tar­jon­nan mää­rä on räjäh­tä­nyt ja niil­lä on inter­ne­tin myö­tä peri­aat­tees­sa raja­ton mää­rä jake­lu­ka­na­via. Sen myö­tä kat­se­li­ja- ja kuun­te­li­ja­ryh­mät pirs­ta­loi­tu­vat. Yhte­näis­kult­tuu­ria ei pää­se enää syn­ty­mään samoin kuin taka­vuo­si­kym­me­ni­nä, kun nuo­ri­so­kult­tuu­ria oli tar­jol­la vain har­voil­ta tv- ja radio­ka­na­val­ta rajoi­te­tun ajan ja Esson baa­rin jukeboksista.

Pek­ka Keväjärvi