Edes­sä suur­ten uudis­tus­ten vuo­det

– Nyt ryhdytään jälleen tekemään uudenlaista Oulua, jossa vahvuudet nostetaan esiin. Säilytetään samalla se, mikä on hyvää. Vetovoiman ja imagon parantamiseen löytyy varmasti yhteistä tahtoa, uskoo uusi kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Auli Haa­pa­la Oulu  Uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la on aloit­ta­nut työn­sä Oulun kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa maa­lis­kuun alus­sa. Ensim­mäi­siin viik­koi­hin on sisäl­ty­nyt tutus­tu­mis­ta kau­pun­gin asioi­hin, vir­ka­mie­hiin ja eri sidos­ryh­miin. Pala­ve­re­ja on pidet­ty jo muun muas­sa yrit­tä­jien kans­sa ja kon­tak­tia kun­ta­lai­siin hän on saa­nut Oulun Raa­ti -tilai­suuk­sis­sa, vii­mek­si kes­ki­viik­ko­na Hau­ki­pu­taal­la. – Kalen­te­ri on täyt­ty­nyt jo kesään saak­ka, kuvai­lee Laa­ja­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus