Edes­sä suur­ten uudis­tus­ten vuodet

– Nyt ryhdytään jälleen tekemään uudenlaista Oulua, jossa vahvuudet nostetaan esiin. Säilytetään samalla se, mikä on hyvää. Vetovoiman ja imagon parantamiseen löytyy varmasti yhteistä tahtoa, uskoo uusi kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Auli Haa­pa­la Oulu

 Uusi kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la on aloit­ta­nut työn­sä Oulun kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­sa maa­lis­kuun alus­sa. Ensim­mäi­siin viik­koi­hin on sisäl­ty­nyt tutus­tu­mis­ta kau­pun­gin asioi­hin, vir­ka­mie­hiin ja eri sidos­ryh­miin. Pala­ve­re­ja on pidet­ty jo muun muas­sa yrit­tä­jien kans­sa ja kon­tak­tia kun­ta­lai­siin hän on saa­nut Oulun Raa­ti -tilai­suuk­sis­sa, vii­mek­si kes­ki­viik­ko­na Haukiputaalla.

– Kalen­te­ri on täyt­ty­nyt jo kesään saak­ka, kuvai­lee Laa­ja­la vauh­di­kas­ta alkua. Tilan­ne ei ole kui­ten­kaan poik­keuk­sel­li­nen, sil­lä tii­vis työ­tah­ti on tut­tua jo aiem­mis­ta tehtävistä.

Koke­mus­ta ja näke­mys­tä tar­vi­taan, sil­lä Oulul­la kuten kai­kil­la kun­nil­la on edes­sä suur­ten muu­tos­ten ja uudis­tus­ten vuodet.

– Oulu on muut­tu­nut pal­jon, pin­ta-ala ja väki­lu­ku ovat kas­va­neet, ja myös maa­seu­tua on tul­lut mukaan kun­ta­lii­tok­sen myö­tä (v. 2013). Oulus­ta on tul­lut Suo­men vii­den­nek­si suu­rin kau­pun­ki ja näky­vyy­des­sä ja veto­voi­mai­suu­des­sa ollaan noin 10 jou­kos­sa, lis­taa Laajala.

Oulun seu­dul­la teh­ty kun­tien yhdis­ty­mi­nen oli suu­rin mitä kos­kaan Suo­mes­sa väes­tö­poh­jil­taan on teh­ty. Pian päät­ty­vä val­tuus­to­kausi on ollut uudis­tu­mi­sen ja raken­teel­lis­ten muu­tos­ten aikaa talou­del­lis­ten pai­nei­den puristuksessa.

– On ymmär­ret­tä­vää, että vie aikaa, jot­ta eri­lai­set toi­min­ta­kult­tuu­rit hit­sau­tu­vat yhteen. Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat, että yleen­sä se vie noin seit­se­män vuot­ta, arvioi Laa­ja­la. Hän uskoo, että jo tule­val­la val­tuus­to­kau­del­la työ­tä teh­dään yhtei­sen Oulun hyväksi.

Oulun kau­pun­gin uusil­la alueil­la arvioi­daan vie­lä usein kun­ta­lii­tok­sen vai­ku­tuk­sia pal­ve­lui­hin ja eli­no­loi­hin ver­rat­tu­na itse­näi­sen kun­nan aikaan.

– Ymmär­rän itse­näi­syy­den arvon, mut­ta kan­nat­taa myös arvioi­da, mitä kun­ta oli­si ilman kun­ta­lii­tos­ta 10 tai 30 vuo­den kulut­tua. Monen kun­nan talous­ti­lan­ne oli kriit­ti­nen. Oulus­sa ja Oulun seu­dul­la mei­dän tulee puhal­taa yhteen hii­leen, nyt kil­pai­lem­me useas­sa asias­sa eri kau­pun­ki­seu­tu­jen kes­ken, muis­tut­taa Laajala.

Maa­kun­ta­uu­dis­tus mullistaa 

Maa­kun­ta­uu­dis­tuk­sen myö­tä kun­tien roo­li ja teh­tä­vät muut­tu­vat. Vuo­den 2019 alus­ta uusil­le maa­kun­nil­le on siir­ty­mäs­sä vas­tuu muun muas­sa sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta. Kun­nat vas­taa­vat jat­kos­sa kou­lu­tus- ja sivis­tys­pal­ve­luis­ta sekä ter­veyt­tä ja yleis­tä hyvin­voin­tia edis­tä­vis­tä kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­luis­ta, yhtei­söl­li­syy­den edis­tä­mi­ses­tä ja elinvoimasta.

– Oulu on saa­nut olla tii­viis­ti muka­na uudis­tuk­sen val­mis­te­luis­sa. Oulu on esit­tä­nyt, että kas­vu­pal­ve­lut eli työl­li­syyt­tä edis­tä­vät pal­ve­lut oli­si­vat jat­kos­sa kau­pun­ki­seu­duil­la ja kun­nil­la, kos­ka pal­ve­lut liit­ty­vät lähei­ses­ti elin­voi­ma­te­ki­jöi­hin, mut­ta näin ei vali­tet­ta­vas­ti näy­tä tapah­tu­van, har­mit­te­lee Laa­ja­la. Pää­kau­pun­ki­seu­tu tulee saa­maan täs­sä asias­sa mui­ta kau­pun­ki­seu­tu­ja poik­kea­van erillisratkaisun.

Laa­ja­la uskoo, että maa­kun­ta­uu­dis­tus antaa hyvät mah­dol­li­suu­det myös Oulun kau­pun­gil­le kehit­tyä ja raken­taa elin­voi­mai­suut­taan kun­ta­lais­ten hyväksi.

– Toi­von, että uudis­tus onnis­tuu, vaik­ka onhan aika­tau­lu hir­vit­tä­vän tiuk­ka. Vai­kein kysy­mys on laki sote-pal­ve­lui­den valinnanvapaudesta.

Työl­li­syys ja talous haas­tei­na

Talou­den ter­veh­dyt­tä­mi­nen jat­kuu. Kau­pun­gin lai­nan­ot­to­tar­ve on jat­ku­vas­sa arvioin­nis­sa ja toi­men­pi­tei­tä teh­dään koko ajan, jot­ta lai­nan­ot­to pie­nen­tyi­si. Vuo­den 2016 tilin­pää­tök­ses­sä lai­na­mää­rä kas­voi vähem­män kuin mitä talous­ar­vios­sa oli varauduttu.

Isoin haas­te on nuo­ri­so- ja pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys, jon­ka hoi­ta­mi­seen on etsit­tä­vä keinoja.

– Kau­pun­gin­hal­li­tus onkin esit­tä­nyt, että kau­pun­gin työl­li­syys­pal­ve­lut siir­ty­vät tänä vuon­na Busi­ness-Oulun eli kau­pun­gin lii­ke­lai­tok­sen vas­tuul­le ja lähem­mäs yrityspalveluja.

– Posi­tii­vis­ta on, että ict-alan työ­paik­ko­ja on nyt Oulus­sa jopa enem­män kuin Nokian aika­na, kii­tos inno­va­tii­vis­ten yri­tys­ten, kiit­te­lee Laajala.

Hen­ki­lös­tö­tar­ve arvioi­ta­vak­si

Sote-pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen maa­kun­nal­le mer­kit­see haas­tei­ta kau­pun­gin talou­teen, johon kesä­kuus­sa aloit­ta­va uusi val­tuus­to pää­see heti­mi­ten käsik­si talous­ar­vion ja kau­pun­ki­stra­te­gian val­mis­te­lun myö­tä. Nyt noin puo­let talous­ar­vios­ta on sote-meno­ja. Sote-menot ja nii­hin saa­dut tulot siir­ty­vät val­tion kaut­ta maakunnalle.

Pal­ve­lu­ra­ken­teen ohel­la myös kau­pun­gin orga­ni­saa­tio- ja pää­tök­sen­te­ko­ra­ken­net­ta on Päi­vi Laa­ja­lan mukaan tarkasteltava.

– Vie­lä emme tie­dä, mikä on kau­pun­gin hen­ki­lös­tö­tar­ve maa­kun­nan perus­ta­mi­sen jäl­keen, mut­ta tämä­kin asia sel­vi­ää val­mis­te­lun myö­tä 2017–2018, sanoo Laajala.

Kau­pun­gil­la on hen­ki­lös­töä 11 450, jos­ta arviol­ta 4000 — 4500 siir­tyy uudis­tuk­sen myö­tä maa­kun­taan. Myös omai­suus­jär­jes­te­lyt vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti kau­pun­gin talouteen.

Sääs­tö­jä on teh­ty hen­ki­lös­tön osal­ta jo koh­tuul­li­ses­ti, sil­lä vii­me vuon­na mää­rä vähe­ni 250:llä edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na – se on saman ver­ran kuin pie­nen kun­nan koko hen­ki­lös­tö, ver­taa Päi­vi Laa­ja­la. Kun­ta­lii­tok­sen myö­tä tul­lut pal­ve­lusuh­de­tur­va päät­tyy vuo­den 2017 lopus­sa, mikä on myös otet­ta­va huomioon.

Oulun kou­lu­verk­ko on ollut yksi suu­rim­mis­ta kes­kus­te­lua ja kit­kaa aiheut­ta­neis­ta kysy­myk­sis­tä, jota Päi­vi Laa­ja­la­kin seu­ra­si jon­kin ver­ran minis­te­riös­tä käsin. Kou­lu­verk­ko on tär­keä kysy­mys myös tule­vai­suu­des­sa, tote­aa Laajala.

Oulun pitää profiloitua 

Heti uuden val­tuus­ton päi­vi­tet­tä­väk­si tule­vas­sa Oulu 2026 kau­pun­ki­stra­te­gias­sa lin­ja­taan, mitä Oulu on tule­vai­suu­des­sa. Myös kun­ta­lais­ten mie­li­pi­tei­tä halu­taan kuul­la, nii­tä kerä­tään muun muas­sa Oulunraadeissa.

– Toi­vot­ta­vas­ti oulu­lai­set käy­vät myös äänes­tä­mäs­sä kun­ta­vaa­leis­sa, toi­voo Päi­vi Laajala.

Oulus­sa on pää­tet­ty, että Oulu hakee Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si vuon­na 2026.

Tavoi­te sisäl­tää enem­män kuin mitä äkki­sel­tään asias­ta voi aja­tel­la, se mer­kit­see koko Oulun kehit­tä­mis­tä yhtei­söl­li­sek­si, elin­voi­mai­sek­si ja veto­voi­mai­sek­si kaupungiksi.

– Oulu­lai­set ovat sitou­tu­nei­ta, tääl­lä on totut­tu teke­mään kovas­ti töi­tä sen eteen, mitä on pää­tet­ty. Aidos­ti ja jopa vaa­ti­mat­to­mas­ti, poh­jois-poh­ja­lai­seen tyy­liin, kuvai­lee Laajala.

– Meil­lä on aktii­vi­sia teki­jöi­tä ja yrit­tä­jiä. Not­kah­duk­sis­ta sel­vi­tään hake­mal­la vaih­toeh­to­ja ja ratkaisuja.

Joki­suis­tot viehättävät

Päi­vi Laa­ja­lal­le tule­vai­suu­den Oulus­sa vah­vis­te­taan Oulun ja Oulun seu­dun elin­voi­maa ja lisä­tään veto­voi­maa ja näky­vyyt­tä niin kan­sal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti. Talout­ta ter­veh­dy­te­tään suun­ni­tel­lus­ti ja pit­käl­lä aikavälillä.

Tuo­reel­le kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ei var­mas­ti­kaan ehdi tul­la vapaa-ajan ongel­mia Oulun tule­via visioi­ta luot­sa­tes­saan, mut­ta yhden päi­vän vii­kon­lo­pus­ta hän pyr­kii käyt­tä­mään muu­hun kuin työasioihin.

– Olen käy­nyt Oulus­sa teat­te­ris­sa ja kon­ser­tis­sa. Käve­len myös mie­lel­lä­ni.  Nau­tin suu­res­ti näis­tä joki­suis­to­mai­se­mis­ta, sanoo Laa­ja­la ja tähyi­lee työ­huo­neen­sa ikku­nas­ta kau­pun­gin­ta­lol­ta koh­ti torinrantaa.

Päi­vi Laajala

 • Syn­ty­nyt Haa­pa­jär­vel­lä v. 1961. Hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri, hal­lin­to­no­taa­rI ja sosionomi.

• Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja 1.4. alkaen, maa­lis­kuun vt. kau­pun­gin­joh­ta­ja­na eläk­keel­le jää­vän Mat­ti Pen­na­sen vuo­si­lo­man ajan.

• Ouluun val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kun­ta- ja alue­hal­lin­to-osas­ton yli­joh­ta­jan virasta,toimi kysei­sen osas­ton osas­to­pääl­lik­kö­nä (2008-), Oulun apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja­na (2005–2008), myös mm. Kan­nuk­sen kau­pun­gin­joh­ta­ja­na, Pie­la­ve­den kun­nan­joh­ta­ja­na ja Kau­ha­joen sosi­aa­li- ja terveysjohtajana.

Oulun luku­ja

• Asuk­kai­ta 200 000

• Talous­ar­vion lop­pusum­ma noin 1,2 mil­jar­dia euroa.

• 67 val­tuu­tet­tua: Kes­kus­ta 19, Kokoo­mus 14, Vasem­mis­to­liit­to 10, SDP 9, Perus­suo­ma­lai­set 8, Vih­reät 6, Kris­til­lis­de­mo­kraa­tit 1.