Asun­to­mur­to­ja Hau­ki­pu­taal­la ja Iskossa

Ran­ta­poh­ja

Oulus­sa on tapah­tu­nut asun­to­mur­to­ja, jois­ta vii­mei­sim­mät 20.- 21.10.2017 Hau­ki­pu­taal­la ja Iskos­sa, ker­too polii­si. Hau­ki­pu­taal­la mur­tau­dut­tiin oma­ko­ti­ta­loon Kai­vo­pu­ron­tiel­lä noin kel­lo 18.00- 19.30 ja Oulun Iskos­sa mur­tau­dut­tiin oma­ko­ti­ta­loon Kelo­tiel­lä noin kel­lo 17.30–09.00.

Esi­sel­vi­tyk­sen perus­teel­la on syy­tä epäil­lä, että teki­jät saat­ta­vat olla ulko­maa­lai­sia hen­ki­löi­tä. Hen­ki­löt saat­ta­vat liik­kua ulko­maan kil­vis­sä ole­val­la ajo­neu­vol­la, tätä asi­aa selvitetään.

Polii­si pyy­tää havain­to­ja epäi­lyt­tä­vis­tä hen­ki­löis­tä ja eri­tyi­ses­ti ulko­maan kil­vis­sä ole­vis­ta ajo­neu­vois­ta mai­ni­tuil­la alueil­la, jois­sa rikok­sia on tapah­tu­nut. Havain­not ja vih­jeet voi soit­taa joko polii­si­lai­tok­sen vih­je­pu­he­li­meen 0295416194 tai toi­mit­taa säh­kö­pos­tiin teematiimi.oulu@poliisi.fi. Kaik­ki havain­not ovat tut­kin­nan kan­nal­ta tärkeitä.

Polii­si pyy­tää eri­tyis­tä tark­kaa­vai­suut­ta koko kau­pun­gin alu­eel­la ja eri­tyi­ses­ti pien­ta­loa­lueil­la liik­ku­vis­ta epä­mää­räi­sis­tä hen­ki­löis­tä ja ajo­neu­vois­ta. Välit­tö­mät havain­not tulee ilmoit­taa ensi­si­jai­ses­ti Hätä­kes­kuk­seen nume­roon 112, jot­ta polii­si voi­daan hälyt­tää alu­eel­le. Sosi­aa­li­sen median kaut­ta vies­ti­mi­sen voi halu­tes­saan teh­dä sen jäl­keen. Yhtei­söl­li­nen ja sosi­aa­li­nen val­von­ta sekä epäi­lyt­tä­vis­tä liik­ku­jis­ta var­hai­nen ilmoit­ta­mi­nen pie­nen­tää rikok­sen koh­teek­si jou­tu­mi­sen riskiä.

Arvo-omai­suus, kuten korut ja kel­lot kan­nat­taa pii­lot­taa asun­toon eri­tyi­sen hyvin tai sijoit­taa tur­va­kaap­piin tai vas­taa­vaan. Mikä­li koto­na on häly­tys­lait­teis­to, se kan­nat­taa muis­taa kyt­keä pääl­le, kun kotoa pois­tu­taan, muis­tu­te­taan poliisista.

Asun­to­mur­toi­hin liit­tyen polii­si kai­paa havain­to­ja Ruot­sin rekis­te­ris­sä ole­vas­ta hen­ki­lö­au­tos­ta HJT848 (Mit­su­bis­hi Caris­ma). Akuu­tit havain­not ajo­neu­vos­ta pyy­de­tään ilmoit­ta­maan Hätä­kes­kuk­seen 112:een. Muut havain­not ajo­neu­vos­ta pyy­de­tään ilmoit­ta­maan Oulun polii­si­lai­tok­sen vih­je­pu­he­li­meen 0295416194 tai toi­mit­ta­maan säh­kö­pos­tiin teematiimi.oulu@poliisi.fi. Kaik­ki havain­not ovat tut­kin­nan kan­nal­ta tärkeitä.

Päi­vi­tet­ty 21.10. klo 22.47