Ari­nal­la oli vah­va alkuvuosi

Arinan liikkeissä kauppa kävi hyvin alkuvuonna. Haukiputaan S-market muuttaa eri paikkaan syksyn aikana.

Ran­ta­poh­ja

Osuus­kaup­pa Ari­nan alku­vuo­den vähit­täis­myyn­ti oli 446,5 mil­joo­naa euroa. Myyn­tiä oli 5 pro­sent­tia enem­män kuin vuo­si sitten.
Ari­nan alku­vuo­den yli­jää­mä ennen vero­ja oli 9,8 mil­joo­naa euroa. Vuo­si sit­ten sum­ma oli 4,4 mil­joo­naa euroa. Omis­ta­jien bonusos­tot oli­vat myyn­nis­tä 72 % eli 320,8 mil­joo­naa euroa (+0,4 %). Ostois­ta mar­ket-, lii­ken­ne­myy­mä­lä- ja polt­to­nes­te­kau­pan osuus oli noin 91 %, tava­ra­ta­lo- ja eri­kois­lii­ke­kau­pan 6 % sekä mat­kai­lu- ja ravit­se­mis­kau­pan osuus noin 3 %.
Ari­na työl­lis­ti kesä­kuun lopus­sa 2 918 työn­te­ki­jää. Työn­te­ki­jöi­tä oli kes­ki­mää­rin 2 658 (+42), jois­ta vaki­tui­sia 70 pro­sent­tia. Kokoai­kai­sik­si muu­tet­tu­na työn­te­ki­jöi­tä oli 1 683. Ari­nal­la on tänä vuon­na yli 1000 kesä­työn­te­ki­jää sekä Tutus­tu ja tie­naa harjoittelijaa.
Ari­na inves­toi alku­vuon­na pal­ve­lui­hin 5,7 mil­joo­naa euroa (-16,1 milj. eur), ava­ten Kii­min­gin Lii­ke­kes­kuk­seen Hes­bur­ge­rin sekä uudis­taen Rova­nie­men ja Oulun Ama­ril­lot ja Oulun Cof­fee Housen.
Ari­na on 100-vuo­tias kulut­ta­jao­suus­kun­ta. Osuus­kau­pan tar­koi­tus on tuot­taa pal­ve­lu­ja ja hyö­ty­jä omis­ta­jil­leen, rei­lul­le 162 000 poh­jois­suo­ma­lai­sel­le koti­ta­lou­del­le. Alku­vuon­na myyn­ti ja hen­ki­lös­tö­mää­rä lisään­tyi­vät hal­puut­ta­mi­sen jat­kues­sa laa­jen­tu­neil­la aukio­loa­joil­la. Omis­ta­jat sai­vat kes­ki­mää­rin noin 230 euron hyö­dyt talout­ta kohden.
– Osuus­kaup­pa Ari­nan tar­koi­tus on ollut koko 100 vuo­den his­to­rian ajan tuot­taa pal­ve­lu­ja ja hyö­ty­jä pai­kal­li­sil­le koti­ta­louk­sil­le. Juh­la­vuon­na myyn­ti on lisään­ty­nyt, olem­me pal­kan­neet lisää työn­te­ki­jöi­tä ja kulu­jen pysyes­sä kuris­sa teh­neet riit­tä­vää tulos­ta pal­ve­lu­jen ja hyö­ty­jen edel­leen kehit­tä­mis­tä var­ten, kiteyt­tää Ari­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja Veli-Mat­ti Puutio.